Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Obligacji Krótkoterminowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 80,43
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 80,11/80,24
Stopa zwrotu od początku działalności +60,06%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,07%
Wartość aktywów 1 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 miesiące

Profil Inwestora

Subfundusz utworzony z myślą o:

  • inwestorach poszukujących alternatywy w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, zainteresowanych bezpieczną krótkoterminową lokatą nadwyżek finansowych, z jednoczesnym stałym dostępem do zgromadzonych środków;
  • firmach i instytucjach zainteresowanych bezpiecznym krótkoterminowym lokowaniem nadwyżek środków płynnych firmy z jednoczesnym nieograniczonym dostępem do zgromadzonych środków.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych na rynku pieniężnym oraz lokat w dłużne papiery wartościowe, zgodnie z zasadami minimalizacji ryzyka. Głównym składnikiem portfela Subfunduszu są dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.07.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,10 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,82%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron