Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Zrównoważony fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 65,02
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 63,40/65,03
Stopa zwrotu od początku działalności +27,88%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -8,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -10,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -21,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -10,75%
Wartość aktywów 126 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 4 lata

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • poszukują efektywnego sposobu inwestowania oszczędności;
  • poszukują inwestycji, która w dłuższym okresie może przynieść wysoki zysk;
  • akceptują ryzyko związane z inwestowaniem części powierzonych środków w akcje.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz ten, ze względu na swoją politykę inwestycyjną, łączy cechy funduszu akcji, papierów dłużnych oraz rynku pieniężnego. Okresowe wahania jednostki uczestnictwa mogą być wyższe niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu, jednakże ze względu na wyższy udział akcji w portfelu subfunduszu może on przynieść inwestorom większy zysk. W skład portfela wchodzą akcje - maksymalnie 70%, minimalnie 30%, oraz dłużne papiery wartościowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.11.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,04 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,08%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron