Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Aktywny Akcji Globalnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 49,30
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 47,80/48,98
Stopa zwrotu od początku działalności -2,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +4,75%
Wartość aktywów 26 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest osobom, które akceptują ryzyko związane z inwestowaniem części powierzonych środków w akcje oraz poszukują inwestycji, która w dłuższym okresie może przynieść wysoki zysk.

Polityka inwestycyjna

instrumenty udziałowe takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, mogą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu;

  • dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, mogą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu;
  • Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa;
  • jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na instrumenty udziałowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.11.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.05.28
Poczatkowa wartość jednostki 50,09 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,25%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron