Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU Aktywny Globalny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 62,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 62,43/63,30
Stopa zwrotu od początku działalności +26,37%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +18,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +27,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +39,06%
Wartość aktywów 114 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy chcą inwestować nie tylko w akcje spółek z Polski jak i z całego świata, ale i w instrumenty dłużne, przy czym oczekują wyższej stopy zwrotu niż z instrumentów dłużnych, i akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu. Podwyższone ryzyko wiąże się z możliwością wystąpienia znacznych wahań wartości inwestycji, zwłaszcza w krótkim okresie. Z przyjętą polityką inwestycyjną wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego.

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów Subfunduszu w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Subfundusz może charakteryzować się dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Fundusz utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów Funduszu, w pozostałym zakresie dokonuje lokat przede wszystkim w instrumenty dłużne. Subfundusz dopuszcza inwestycje denominowane w walutach obcych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.11.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.05.28
Początkowa wartość jednostki 50,09 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,38%
Opłata za wynik
0,00% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron