Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU Aktywny Akcji Globalnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 51,69
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 51,70/52,17
Stopa zwrotu od początku działalności +3,31%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +6,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +13,49%
Wartość aktywów 41 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.10
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest osobom, które akceptują ryzyko związane z inwestowaniem części powierzonych środków w akcje oraz poszukują inwestycji, która w dłuższym okresie może przynieść wysoki zysk.

Polityka inwestycyjna

instrumenty udziałowe takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, mogą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu;

  • dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, mogą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu;
  • Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa;
  • jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na instrumenty udziałowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.11.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.05.28
Początkowa wartość jednostki 50,09 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,69%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron