Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 132,95
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 132,82/134,06
Stopa zwrotu od początku działalności +32,79%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,41%
Wartość aktywów 18 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów:

  • zainteresowanych czerpaniem zysków z inwestycji na rynkach zagranicznych
  • chcących inwestować w fundusze inwestycyjne również w Euro.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej 65% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw rozwijających się (tzw. rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.04.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,19 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,15%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji.

Do PZU FIO Globalnych Inwestycji należą:
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
PZU Akcji Rynków Wschodzących
PZU Akcji Spółek Dywidendowych
PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron