Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Obligacja - wiadomości fundusz parasolowy

123... 7

Sytuacja na rynkach - listopad

W listopadzie zagraniczne indeksy akcji znalazły się ponownie w pobliżu lub powyżej historycznych szczytów. Miniony miesiąc nie zaliczał się do okresów zapełnionych ważnymi wydarzeniami, a wsparciem dla indeksów były wciąż dobre dane późno-cykliczne dotyczące zatrudnienia w gospodarce amerykańskiej oraz pokłosie kwartalnych wyników spółek za oceanem, które wskazują na tylko na lekki spadek zysków w ujęciu rocznym.

Kluczowe dla zachowania się rynków w listopadzie okazały się doniesienia o możliwym częściowym porozumieniu handlowym między USA i Chinami. To już kolejny miesiąc negocjacji ogłoszonego uprzednio częściowego porozumienia. Pierwszy etap (pomimo „odtrąbienia” sukcesu przez prezydenta Trumpa) podlega renegocjacjom i skupia się w zasadzie na trzech najłatwiejszych do uzgodnienia tematach:

  1. odroczeniu ceł na chińskie produkty, które mają wejść 15 grudnia,
  2. zakupie produktów rolnych przez Chiny, oraz
  3. otwarciu Chińskiego rynku finansowego na inwestycje z zagranicy.

Wrażliwość rynków na pozytywne informacje z tego frontu prawdopodobnie wzmogło wygaszanie obaw o bezumowny Brexit. W przeciwnym kierunku oddziaływały napięcia wokół autonomii Hong Kongu, a także protokół z posiedzenia komitetu otwartego rynku amerykańskiej rezerwy federalnej, w którym scenariusz kolejnych obniżek stóp zarysowany został jako bardzo odległy. Rynek nie zwrócił większej uwagi na objęcie sterów Europejskiego Banku Centralnego przez Christine Lagarde, która zapowiedziała kontynuację akomodacyjnej polityki pieniężnej, ale również przegląd skutków ubocznych przeprowadzanych przez ECB działań.

Wygaszenie obaw o Brexit i podmuch optymizmu w kwestiach handlowych zaprowadziły amerykański indeks akcji na nowe szczyty. Podobnie zyskiwały akcje w Europie czy na rynkach wschodzących, tam jednak wobec zagrożeń trudno było utrzymać pozytywny nastrój. Ocena globalnej sytuacji gospodarczej w dużym stopniu zależy od prognozowanej polityki międzynarodowej i gospodarczej.

Nadchodzące dane gospodarcze wskazują na spowalnianie globalnej gospodarki, ale w nieco mniejszym stopniu niż wcześniej oczekiwał rynek. FED przekonuje, że to tylko śród-cykliczne spowolnienie (wykres poniżej), a dokonana stymulacja monetarna będzie wystarczająca do podtrzymania wzrostu w średnim okresie.

Sektor produkcyjny jest liderem spowolnienia (rozpoczął je w styczniu 2018 roku) i w Niemczech znajduje się już w recesji, usługi hamują z dużo mniejszą dynamiką, a motorem podtrzymującym gospodarkę są konsumenci. Dlatego dobre dane z rynku pracy i rozgrzane wydatki konsumenckie napędzają nadzieję na przejściowy charakter spowolnienia. Rynek żyje nadzieją na stymulację fiskalną w Niemczech, ale od dyskusji na ten temat w gronie kierownictwa SPD do realizacji ekspansywnej polityki fiskalnej droga pozostaje daleka. Impuls fiskalny dostarcza natomiast Japonia, choć dowiadujemy się o tym z pewnością w pierwszych dniach grudnia. Postępujący zwrot elit w kierunku polityki sprzyjającej zachowaniu środowiska naturalnego jest rodzajem zacieśniania polityki gospodarczej.

Polska gospodarka późno, ale dość wyraźnie odczuwa skutki globalnego spowolnienia. Nowo zaprzysiężony rząd kontynuacji będzie musiał zmierzyć się z konfliktem między spowalniającą gospodarką, obietnicami zrównoważonego budżetu i obietnicami rosnących transferów społecznych ze strony rządu, samorządów i przedsiębiorstw. Jak pokazuje fiasko absurdalnej propozycji zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS, będzie to droga wyboista, szczególnie, że parlamentarna opozycja będzie mówiła znacznie mniej niż dotychczas jednolitym głosem. Inflacja z opóźnieniem odzwierciedla niedawny przyśpieszony wzrost, a jej spadek w kierunku celu będzie odroczony ze względu na nadchodzące podwyżki cen energii elektrycznej. Powoduje to, że bank centralny ma wspaniałą wymówkę, by nie luzować polityki pieniężnej. Prawdziwe powody utrzymania niezmiennych stóp leżą prawdopodobnie w sektorze bankowym, nie tylko problemach SKOKów czy banków spółdzielczych.  Wyrok TSUE pozostaje widoczny w giełdowej wycenie banków, ale jest ignorowany na rynku obligacji i walutowym, co nieco zaskakuje wobec tektonicznego rozmiaru związanych z nim ryzyk.

Rynek zdaje się nie zauważać, że banki będą zmuszone do zakupu walut obcych w skali orientacyjnie dwukrotnie większej, niż wysokość ich strat z tytułu przewalutowania kredytów po historycznym kursie. Kurs zakupu będzie podyktowany przez rynek. Bardzo niska partycypacja w pierwszej fazie PPK negatywnie oddziałuje na nastroje giełdowe, gdyż niekorzystnie wróży zarówno kwotom inwestowanym na GPW przez PPK, jak i wyborowi OFE zamiast ZUS w kolejnym nadchodzącym plebiscycie narodowym wokół emerytalnych oszczędności. Pozostaje mieć nadzieję, że pracownicy mniejszych firm, których pracodawcy w większym stopniu wybiorą PPK w TFI bez udziału państwa, potraktują PPK jako pracowniczy benefit i inwestycyjną okazję, a nie powód okrojenia domowego budżetu o 100 zł.

Inwestorzy przeszli z ekstremum pesymizmu w sierpniu do dużej dozy optymizmu, ufają, że banki centralne będą podtrzymywać obecne poziomy wycen, a poszukiwanie wyższego niż ujemny yield (szczególnie w Europie) skłania ich do inwestycji w spółki płacące dywidendy.

W przypadku gdy banki centralne nie dostarczają oczekiwań rynkowych, reakcja przy spowalniającej gospodarce i zyskach może być dla rynku akcji negatywna (poniżej wykres zmiany kwartalnego zysku dla indeksu SP500).

Sprawdź ofertę funduszy Skarbiec »

 

autor: Paweł Gierczak – zarządzający Skarbiec TFI
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron