Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Obligacja - wiadomości fundusz parasolowy

123... 7

Skarbiec TFI o rynku akcji polskich w lutym 2020


Luty 2020 roku zostanie zapamiętany jako wyjątkowo emocjonujący miesiąc. Niestety były to przede wszystkim negatywne emocje. Po dotarciu do Europy koronawirus zebrał swoje żniwo powodując paniczną wyprzedaż na światowych giełdach. Skala deprecjacji z ostatnich dni lutego, mierząc tygodniową przeceną indeksu WIG, była najwyższa od 1999 roku i porównywalna z październikiem 2008 roku, czyli okresem upadku banku Lehman Brothers. Z kolei analizując okresy miesięczne, był to trzeci najgorszy wynik w tym tysiącleciu

W lutym WIG20 stracił 14,4% (15,8% w USD) wobec 5,3% spadku MSCI EM. Trudno tu bronić naszych blue chips i liczyć na pozytywne zaskoczenie z ich strony. Już od dłuższego czasu WIG20 żyje własnym, … smutnym życiem. Z kolei mWIG40 i sWIG80 straciły w ubiegłym miesiącu odpowiednio 10,6% oraz 7,8%. Prawdopodobnie intuicyjnie mogłoby się wydawać, że powszechnie uważane, że mające problem z płynnością akcji spółki „misiowe” wypadną zdecydowanie słabiej w obliczu silnej wyprzedaży akcji,  jednak udowodniły, że prywatne polskie spółki mają przed sobą lepsze perspektywy rozwoju działalności i to właśnie na nie warto stawiać. 

Obecne dyskonto indeksu WIG, na podstawie mnożnika P/E, do MSCI Emerging Markets wynosi 23,7%. Ostatni raz tak wysoką dysproporcję obserwowaliśmy w 2012 roku, kiedy to różnica równała się 19%. Mamy więc do czynienia z najwyższym dyskontem WIG-u do MSCI EM w ostatnich 10 latach. Wszystkie kluczowe indeksy polskich akcji, bazując na wskaźniku P/E, są też historycznie nisko wyceniane w stosunku do własnych średnich. Wycena WIG20 jest o 22% niższa niż jej 10-letnia średnia, natomiast mWIG40 jest wyceniony aż o 30% niżej niż przeciętnie. Oznacza to, że w momencie poprawy sentymentu, poza zyskami również rewizja wycen będzie sprzyjać polskiemu rynkowi akcji.

Na dzień 5.03.2020 107 spółek z 332 w WIG notowało 52-tygodniowy szczyt w tym roku. Oczywiście zdecydowana większość przypadków miała miejsce do przedostatniego tygodnia lutego, jednak szerokość rekordów na poziomie 1/3 indeksu świadczy, że nie jest u nas tak źle jak mogłoby się na pozór wydawać, a obraz zaciemniają spółki o największej kapitalizacji.
 

Zobacz fundusze Skarbiec TFI w bossafund.pl »
 

autor: Michał Stalmach – zarządzający Skarbiec TFI
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron