Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Obligacja - wiadomości fundusz parasolowy

1...567

TFI SKARBIEC - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w lutym 2023 roku

Zagraniczne rynki akcji
Luty przyniósł ostudzenie euforycznych nastrojów z początku bieżącego roku. Indeksy amerykańskie zanotowały spadki: S&P500 spadł – 2,6% a szeroki technologiczny Nasdaq Composite spad o -1,1%. Zgoła inaczej zachowywały się europejskie parkiety. Na Starym Kontynencie inwestorzy kontynuują swój marsz na północ a dzięki przewadze podaży nad popytem paneuropejski indeks Euro Stoxx 600 wzrósł w lutym o +1,7%, niemiecki DAX o +1,7% a francuski CAC40 o +2,6%...

Polski Rynek Akcji
W lutym na GPW obserwowaliśmy uspokojenie nastrojów i choć indeks szerokiego rynku (WIG) oraz indeks blue chipów (WIG20) straciły odpowiednio -1,8% oraz -2,9% to od początku roku nadal pozostają na plusach. Nieznacznie dały zarobić indeksy średnich (mWIG40) i małych spółek (sWIG80) odpowiednio +0,2% i +1,0%. Ostatni z wymienionych indeksów od początku roku wzrósł już o +11,9%...

Rynki obligacji
Luty przyniósł na rynkach obligacji powrót wzrostów rentowności. Początkowo tego efektu nie udało się wywołać głównym bankom centralnym i w pierwsze dwa dni miesiąca rynek zareagował pogłębieniem spadków rentowności ze stycznia. Jednak dane makroekonomiczne szybko zweryfikowały oczekiwania rynkowe co do rychłego zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych i oczekiwań na obniżki w roku 2023…

autor: TFI Skarbiec
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron