Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Akcja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 251,27
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 267,05/272,95
Stopa zwrotu od początku działalności +168,32%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -22,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -3,29%
Wartość aktywów 248 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji min. 3-4 lata

Profil Inwestora

  • Dla inwestora chcącego czerpać zyski z inwestycji w najlepsze spółki notowane na GPW oraz potencjału wzrostowego polskiej gospodarki. 
  • Dla inwestora poszukującego funduszu opartego na selektywnym i fundamentalnym doborze akcji.
  • Rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego rynku akcji, oczekującym wysokiego zysku z inwestycji (wyższego niż oferowany przez fundusze zrównoważone) i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.
  • Mającego co najmniej 3-4 letni okres inwestycyjny.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje, głównie renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego następuje między innymi poprzez zakup akcji różnych emitentów. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będą: ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, poziomu stóp procentowych, poziomu inflacji, ocena ryzyka kredytowego dotyczącego podmiotów związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjność oprocentowania, płynność dokonywanych lokat, ocena sytuacji finansowej w stosunku do innych emitentów o tym samym ratingu, ocena ryzyka wykupu papierów wartościowych, wycena w stosunku do innych papierów wartościowych oraz analiza agencji ratingowych. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji jest wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 10% 3-miesięczny WIBID + 90% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem. Wzorzec stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników Subfunduszu. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych. Subfundusz lokuje środki długoterminowo w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny z punktu widzenia kryteriów analizy fundamentalnej. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.10.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,76%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2019 r.: 1,69%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron