Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Akcja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 427,10
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 406,06/444,49
Stopa zwrotu od początku działalności +328,63%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +34,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +26,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +47,87%
Wartość aktywów 250 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz Skarbiec Akcja rekomendujemy inwestorom, którzy chcą czerpać zyski z inwestycji w wyselekcjonowane polskie spółki notowane na GPW oraz są świadomi ryzyka 5 na 7 w skali KID. To interesujący produkt inwestycyjny dla osób, które szukają funduszu bazującego na selektywnym oraz fundamentalnym doborze akcji. Subfundusz Skarbiec Akcja może być nieodpowiedni dla inwestorów, których okres inwestycyjny wynosi mniej niż 5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Akcja jest subfunduszem wydzielonym w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dedykowanym polskiemu rynkowi akcji. Środki od uczestników funduszu są inwestowane w najbardziej obiecujące spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wśród nich znajdują się zarówno wybrane spółki z WIG20, jak i wyselekcjonowane spółki spośród mniejszych emitentów. Kluczowy w przypadku subfunduszu Skarbiec Akcja jest również wysoki poziom płynności, na utrzymanie którego kładziony jest duży nacisk.

Charakterystyczną cechą subfunduszu Skarbiec Akcja jest to, że jego portfel złożony jest z niewielkiej liczby spółek w porównaniu do wielu innych tego typu funduszy. Zasady doboru spółek do portfela to przede wszystkim: analiza bottom-up, preferencja spółek prywatnych, dotychczasowe osiągnięcia zarządu oraz unikanie spółek z problemami. W dłuższym okresie akcje podążają za wynikami i wyceną fundamentalną, dlatego zarządzający funduszem aktywnie poszukują spółek z ponadprzeciętnie rosnącymi zyskami lub takich, których potencjał rozwoju nie jest jeszcze szeroko rozpoznany. Dzięki takiemu doborowi lokat subfundusz Skarbiec Akcja zyskuje elastyczność, a zarządzający ma bardzo dokładną wiedzę na temat sytuacji w każdej ze spółek. Subfundusz utrzymuje alokację na poziomie zbliżonym do 95%, niepodlegającą większym wahaniom. Charakteryzują go umiarkowane odchylenia od benchmarku. Priorytetem jest utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.10.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,32%
Opłata za wynik
0,16% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron