Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Market Opportunities fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 182,04
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 182,33/184,66
Stopa zwrotu od początku działalności +82,51%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +11,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +28,80%
Wartość aktywów 60 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 1-2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • planującym długoterminową inwestycję;
  • oczekującym stopy zwrotu przewyższającej rentowności możliwe do  osiągnięcia na rynku papierów dłużnych;
  • akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1-2 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje środki przede wszystkim poprzez inwestowanie w akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe oraz dłużne papiery wartościowe (do 100% wartości Aktywów Subfunduszu), w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe. W zakresie części portfela inwestowanej w akcje Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek przedstawiających w ocenie zarządzającego wysoki potencjał wzrostu wartości w długim terminie. W zakresie części portfela inwestowanej w dłużne papiery wartościowe Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty o najkorzystniejszej relacji stopy zwrotu do ryzyka. Alokacja aktywów pomiędzy części dłużna i akcyjną odbywać się będzie na podstawie oceny bieżących i oczekiwanych trendów na poszczególnych rynkach.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.02.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,44%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2019 r.: 0,00%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron