Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.12.2017 r.
Zarządzający
Michał Stalmach - zarządzający.
Jest analitykiem z wieloletnim doświadczeniem. Karierę zawodową rozpoczął w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W Nationale-Nederlanden PTE pracował jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. W Skarbcu TFI zarządza funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Michał jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Jest uczestnikiem programu CFA. Michał Stalmach zarządzający funduszem został uznany przez Gazetę Parkiet najbardziej obiecującym zarządzającym młodego pokolenia. Na początku 2019 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,48%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +16,71%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron