Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.12.2017 r.
Zarządzający

Karol Godyń - Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Inżynieria Finansowa. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w BPH TFI obejmując stanowisko analityka a następnie zarządzającego funduszami. W latach 2010-2015 odpowiadał za zarządzanie funduszami z ochroną kapitału oraz akcji polskich i europejskich. Uczestnik licznych międzynarodowych szkoleń z zakresu analizy spółek oraz zarządzania portfelem, m.in. „Advanced Risk and Portfolio Management” w Baruch College w Nowym Jorku oraz „Financial & Valuation Modeling for the Oil & Gas Industry” prowadzonym przez WallStreet Prep w Houston. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,57%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +16,88%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron