Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Konserwatywny Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 104,26
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 103,25/106,58
Stopa zwrotu od początku działalności +3,55%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -6,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -10,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -0,70%
Wartość aktywów 135 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.04
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom: - ceniącym bezpieczeństwo lokaty; - oczekującym w długim terminie dochodu powyżej inflacji oraz powyżej stóp zwrotu oferowanych przez krótko i średnioterminowe lokaty bankowe oraz fundusze rynku pieniężnego, przy jednoczesnym akceptowaniu nieco wyższego ryzyka inwestycyjnego niż lokaty w same obligacje Skarbu Pańtwa. Istnieje ryzyko niewielkich wahań wartości jednostki uczestnictwa. Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfunduszu lokuje nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych. Subfundusz może lokować do 40% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe i obligacje zamienne. Lokaty w obligacje zamienne mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku, gdy nabycie ich nastąpiło w wyniku konwersji instrumentów dłużnych stanowiących lokatę Subfunduszu, z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić więcej niż 10% wartosci Aktywów Subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.11.25
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,17%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2020 r.: 0,90%
20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron