Karta funduszu

AGIO Akcji PLUS - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 30.06.2022 r.
Zarządzający
Jakub Bentke, Mariusz Jagodziński
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,46%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +18,91%
Widok zawartości stron