Karta funduszu

AGIO Akcji PLUS - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.03.2023 r.
Zarządzający
Jakub Bentke, Mariusz Jagodziński
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +8,76%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +19,21%
Widok zawartości stron