Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Subfundusz GAMMA

Od kilku lat fundusze gotówkowe cieszą się ogromną popularnością wśród klientów. Wśród nich znajdują się rozwiązania, które regularnie oferują wyższe stopy zwrotu od lokat bankowych. Jednym z nich jest fundusz Gamma, który wielokrotnie był nagradzany za swoje osiągnięcia i dobrą jakość. To fundusz o ciekawej strukturze portfela, który dzięki ponadprzeciętnym wynikom stanowi atrakcyjną alternatywę dla depozytów bankowych.


WARTO WIEDZIEĆ

   
Wysokie oceny   Trzy filary portfela   Dbałość o płynność inwestycji
Gamma może pochwalić się wysokimi notami w Rankingu Analiz Online, który mierzy efektywność funduszy. Atrakcyjna relacja zysku do podejmowanego ryzyka dotyczy zarówno horyzontu krótkoterminowego (12M), jak i długoterminowego (36M). Produkt został również dwukrotnie wyróżniony nagrodą Alfa (w 2015 i 2016 r.) w kategorii najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny. Przez wiele lat utrzymywał także najwyższą notę w Ratingu Analiz Online – 5 gwiazdek.   Portfel funduszu tworzą trzy główne filary, co sprzyja jego dywersyfikacji. Podstawę inwestycji stanowi aktywnie zarządzana część skarbowa, w której zarządzający może poszukiwać dodatkowej stopy zwrotu. Z kolei zdywersyfikowana część korporacyjna oraz obligacje komunalne mają dostarczyć dodatkową rentowność   Gamma to rozwiązanie, które zapewnia wysoką płynność inwestycji. W sytuacji wycofania środków wypłata następuje niezwłocznie. Zlecenia złożone przed 12:00 są realizowane już kolejnego dnia roboczego.

 

O SUBFUNDUSZU

Polityka inwestycyjna

Gamma to fundusz gotówkowy i pieniężny, który skupia się na papierach krajowych. Jego cechą charakterystyczną jest dość szeroka paleta wykorzystywanych instrumentów. Portfel inwestycyjny składa się bowiem z trzech głównych filarów: obligacji skarbowych, korporacyjnych i komunalnych.

 

  Aktywne zarządzanie częścią skarbową – źródłem dodatkowych stóp zwrotu jest aktywne podejście do zarządzania częścią skarbową. Zarządzający umiejętnie kształtuje ekspozycję na ryzyko stopy procentowej (w portfelu dominują obligacje o zmiennym oprocentowaniu, a średnie duration nie przekracza 1 roku). W funduszu wykorzystywana jest również dźwignia finansowa.
Wysoka jakość kredytowa – w portfelu kilkunastoprocentową domieszkę stanowią obligacje korporacyjne, których celem jest podwyższenie rentowności inwestycji. Kapitał lokowany jest w papiery o wysokiej jakości kredytowej. Ryzyko inwestycyjne minimalizowane jest dodatkowo przez stosunkowo wysoką dywersyfikację lokat.  
Obligacje komunalne – fundusz wyróżnia się na tle konkurencji istotnym zaangażowaniem w obligacje komunalne, których udział oscyluje w granicach 20%. To swoista wizytówka GAMMA TFI. W przypadku tych papierów ryzyko kredytowe jest na poziomie papierów emitowanych przez Skarb Państwa, jednak często oferują one znaczącą premię, choć kosztem niższej płynności.  

 

Struktura aktywów
 

Profil inwestora

Subfundusz kierowany jest do osób fizycznych oraz firm, które chcą zarządzać swoimi nadwyżkami finansowymi w efektywny sposób.
 

 

 

POZNAJ ZARZĄDZAJACEGO
 

Artur Ratyński

Absolwent Politechniki Białostockiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Dealerów Rynku Pieniężnego i Kapitałowego organizowanego przez ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych.
Od 1996 r. pracował jako dealer rynku akcji w Krajowym Domu Maklerskim „Passa" S.A. (przekształcony w DI BWE S.A.). Od listopada 1996 r. był zatrudniony w TUnŻ WARTA „VITA" S.A. na stanowisku zastępcy kierownika Zespołu Inwestycji Kapitałowych. Od 1999 r. do połowy 2002 r. pełnił funkcję wicedyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych TUnŻ WARTA „VITA" S.A. Od lipca 2002 r. w WARTA Asset Management pełnił funkcję zarządzającego funduszami, a od kwietnia 2005 r. rozpoczął pracę na tym samym stanowisku w KBC TFI S.A. (teraz GAMMA TFI). Uczestnik wielu szkoleń dotyczących zarządzania i finansów, m.in. szkolenia organizowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych.

 

 

WYNIKI I RYZYKO
 

Nadrzędnym celem Gamma jest zapewnienie stabilnego wzrostu wartości inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej zmienności jednostki. Historia wyników pokazuje, że fundusz, jak dotąd, wywiązywał się z tego zadania bez większych problemów. W ciągu przeszło 15 lat działalności (licząc od ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej) wypracowana stopa zwrotu wyniosła blisko +104,4% przewyższając średnią dla funduszy gotówkowych i pieniężnych o prawie 30 pkt. proc. W okresie tym fundusz średniorocznie zarabiał +4,9%. Rozwiązanie oferowane przez GAMMA TFI wypada lepiej od konkurencji także w krótszych horyzontach – w każdym roku, za wyjątkiem 2013 r., dynamika wzrostu wartości jednostki była istotnie wyższa niż średnia, a w ciągu minionej dekady wyniki funduszu nie spadły poniżej mediany.


Fundusz dobrze wypada pod kątem oceny efektywności. Zmienność jednostki, mierzona odchyleniem standardowym stóp zwrotu, znajduje się na poziomie oscylującym w granicach średniej. W połączeniu z ponadprzeciętnymi wynikami relacja zysku do ryzyka Gamma jest więcej niż zadowalająca. W efekcie rozwiązanie otrzymuje wysokie noty w Rankingu Analiz Online, zarówno w horyzoncie 12-miesięcznym jak i 36-miesięcznym.

Autor: GAMMA TFI
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz