Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Aktualności

rss

Rozwój oferty Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

Z dniem 16 czerwca 2021 r. w ofercie Funduszy Inwestycyjnych Otwartych dostępnych na platformie Bossafund znajdzie się kolejny subfundusz  zarządzany przez NN TFI – NN (L) Total Return. NN (L) Total Return FIO realizuje politykę inwestycyjną funduszu zamkniętego.

Komentarz rynkowy Quercus - Maj 2021

QUERCUS Obligacji Skarbowych Wysoka zmienność, z którą mamy do czynienia w bieżącym roku, ponownie pokazała swoje negatywne oblicze. Mocne wzrosty rentowności spowodowały straty funduszy dłużnych. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych stracił 0,46%, lecz mimo to okazał się lepszy niż większo (...)

Komentarz miesięczny ALLIANZ TFI - Maj 2021

RYNKI AKCJI ŚWIAT W maju ceny akcji wzrosły. Indeks MSCI World, obejmujący akcje z krajów rozwiniętych, zyskał 1,3%, a MSCI Emerging Markets, złożony z akcji notowanych w krajach rozwijających się, zakończył miesiąc wyżej o 2,1%. Giełdy europejskie zachowały się lepiej niż amerykańskie: S (...)

Sytuacja gospodarczo-rynkowa w maju 2021 - Skarbiec TFI

Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia Polityka gospodarcza, w tym polityka rządu, banku centralnego i szeregu innych instytucji państwowych determinuje ceny aktywów finansowych i pośrednio nasz majątek. W moim rozumieniu na politykę gospodarczą składa się coś więcej niż skala deficytu (...)

Komentarz rynkowy UNIQA TFI - Maj 2021

  Ryzyka się materializują W zeszłym roku rynki praktycznie wszystkich ryzykownych aktywów zachowywały się fenomenalnie od czasu ustanowienia pandemicznych minimów z marca. Wystarczyło tylko podjąć ryzyko, a ono dało zarobić. Oczywiście w przypadku akcji stopy zwrotu potrafiły się różn (...)

Rozmowy o inwestowaniu UNIQA TFI - Maj 2021

  Na pytania o ocenę aktualnej sytuacji rynkowej i funduszy odpowiada Karol Paczuski zarządzający funduszami w UNIQA TFI odpowiedzialny za trzy subfundusze UNIQA Obligacji Korporacyjnych, UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych oraz UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych Łukasz Bugaj: (...)

Komentarz miesięczny UNIQA TFI - Kwiecień 2021

Polska   Stopniowe wygaszanie zapoczątkowanej w lutym fali zakażeń koronawirusem – malejąca liczba zakażeń wpłynęła na poluzowanie ograniczeń; rząd przedstawił plan otwierania gospodarki. Dobre dane obrazujące aktywność gospodarki w marcu – wzrost produkcji przemysłowej i sprzedaży de (...)

Do oferty bossafund.pl dołącza UNIQA TFI

Już od 19 maja br. klienci bossafund będą mogli kupować jednostki uczestnictwa UNIQA TFI. UNIQA TFI to nowa nazwa AXA TFI, towarzystwa funkcjonującego na rynku polskim  od 2010 roku i zarządzającego aktywami klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych o wartości prawie 7 mld zł, co oznac (...)
123... 44
Widok zawartości stron

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz