Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Aktualności

rss

Informacja o planowanym połączeniu spółek i zmianie domeny

W październiku 2022r. informowaliśmy Państwa o tym, że Grupa NN porozumiała się z firmą Rockbridge TFI S.A. w sprawie sprzedaży biznesu zarządzania aktywami w Polsce – Nationale-Nederlanden TFI S.A. Przewidujemy, że zakończenie transakcji i połączenie spółek nastąpi 21 g (...)

PZU Akcji Rynków Wschodzących: zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej

1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zmieniona polityka inwestycyjna dotycząca dotychczasowego Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących , wchodzącego w skład PZU FIO Parasolowego. Zmiana polityki inwestycyjnej jest związana z rozszerzeniem spektrum inwestycyjnego i została po (...)

TFI Ipopema - Komentarz miesięczny listopad 2022

Rynek długu Listopad przyniósł gwałtowne odreagowanie dotkliwej październikowej wyprzedaży na rynku polskich obligacji skarbowych. Indeks TBSP Poland odnotował rekordową dodatnią miesięczną stopę zwrotu: +6,90%, zaobserwowaną od początku notowania indeksu TBSP Poland, a stopień stromość krz (...)

Nationale-Nederlanden TFI - komentarz rynkowy - grudzień 2022

Rynek akcji Pokaz siły polskiego rynku Wyraźna poprawa atmosfery, która na rynkach akcji rozpoczęła się w połowie października, była kontynuowana w listopadzie. Najbardziej na lepszym sentymencie zyskiwały akcje z rynków wschodzących, wspierane dodatkowo osłabieniem dolara – in (...)

Quercus TFI - komentarz miesięczny - Listopad 2022

Rynki finansowe na świecie Jedną z istotniejszych zmiennych ostatnich tygodni stanowi zmiana podejścia chińskiego rządu wobec epidemii covid-19 i rozpoczęcie luzowania obostrzeń. Byłby to proces rozłożony w czasie i prawdopodobnie przebiegający nieliniowo z powodu pojawian (...)

TFI Allianz komentarz miesiąca

Rynki akcji ŚWIAT W listopadzie kontynuowany był wzrost na rynkach akcyjnych. Indeks MSCI World zyskał 6,8%. Tym razem pozytywnie wyróżniały się rynki rozwijające, a indeks MSCI Emerging Markets, przedstawiający zmiany cen akcji w tych krajach, zwyżkował o 14,6%.

PZU Akcji Rynków Wschodzących - ważne zmiany

1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zmieniona polityka inwestycyjna dotycząca dotychczasowego Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących , wchodzącego w skład PZU FIO Parasolowego. Zmiana polityki inwestycyjnej jest związana z rozszerzeniem spektrum inwestycyjnego i została (...)
123... 54
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz