Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Aktualności

rss

Komentarz miesięczny NobleFunds TFI - Marzec 2021

WYDARZENIE MIESIĄCA Mimo kolejnej fali pandemii COVID-19 w Europie, rynki finansowe kontynuują pozytywne nastawienie do najbliższej przyszłości. Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy prognozy PKB dla gospodarki amerykańskiej na 2021 r. wzrosły z 3,7% r/r do 5,7% r/r, prognozowane na 2021 r.

Komentarz miesięczny Allianz TFI - Marzec 2021

RYNKI AKCJI ŚWIAT W marcu indeks MSCI World wzrósł o 3,1%. Na rynkach rozwiniętych trwało odbicie zapoczątkowane jeszcze jesienią. W marcu ceny akcji spółek cyklicznych – wrażliwych na zmiany koniunktury – zachowywały się lepiej od niecyklicznych, np.

Komentarz zespołu inwestycyjnego Caspar - Marzec 2021

określanych jako wzrostowe oraz spółek określanych jako „momentum”, czyli takich, których kursy wcześniej dynamicznie rosły, i inwestowali w spółki określane jako „value”, czyli m.in. spółki z sektora finansowego, samochodowego czy też wydobycia ropy i gazu.

Poszerzamy ofertę - nowy fundusz PKO Gamma Plus

DM BOŚ po raz kolejny poszerza ofertę funduszy inwestycyjnych, dostępnych na platformie Bossafund. Nasi Klienci będą mieli możliwość uzupełnienia swojego portfela o kolejny produkt z oferty PKO TFI a mianowicie o PKO Gamma Plus . Fundusz lokuje do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dł (...)

Sytuacja gospodarczo-rynkowa w październiku 2020 - Skarbiec

Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia Medialną rewelacją ostatniego miesiąca na rynkach finansowych była niewątpliwie skala wzrostu rentowności (spadku cen) amerykańskich obligacji skarbowych. Wzrost rentowności wyniósł około 34 punkty bazowe.

Komentarz rynkowy Quercus - Luty 2020

Rynki finansowe na świecie Luty przyniósł znaczące nasilenie rynkowych oczekiwań ożywienia gospodarczego, którego efektem były między innymi gwałtowne ruchy cen obligacji skarbowych. Rentowność 10-letniego długu Stanów Zjednoczonych przebiła w końcówce miesiąca poziom 1,50%, wracając tym samym (...)

Komentarz miesięczny QUERCUS - Luty 2021

QUERCUS Obligacji Skarbowych W lutym doszło do znacznej przeceny na światowych rynkach obligacji. Tej tendencji nie oparł się również subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych. W ostatnim miesiącu stracił 1,29%. Indeks TBSP, do którego porównuje się większość funduszy dłużnych także zanotował stra (...)

Sytuacja gospodarczo-rynkowa w styczniu 2021

Styczeń okazał się miniaturką obrazka, który nakreśliłem jako najbardziej prawdopodobny na cały 2021 rok. Najpierw zatem słowo o tym, jak postrzegam ten obrazek. Akcje zmagały się z uzyskaniem dodatnich stóp zwrotu, a kluczowa okazała się selekcja – aktywny dobór najlepszych reprezentantów det (...)

Komentarz miesięczny Quercus TFI

Nowy rok rozpoczął się lepiej, niż można było się spodziewać. Obligacje skarbowe kontynuowały umocnienie, napędzane nadpłynnością w sektorze bankowym oraz nowymi środkami wpłacanymi do TFI. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał 0,52% i dwukrotnie przebił stopę zwrotu...
123... 43
Widok zawartości stron

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz