Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Aktualności

rss

Skarbiec Waga - Komentarz do wyniku w listopadzie 2021 roku

Wyniki subfunduszu W listopadzie subfundusz Skarbiec Waga stracił 3,47% (drugi kwartyl, przy medianie w grupie porównawczej na poziomie -4,33%). Część udziałowa kontrybuowała negatywnie, wobec słabości wszystkich rynków na wartości traciły wszystkie trzy podgrupy części udziałowej (...)

TFI ALLIANZ POLSKA - komentarz miesięczny Listopad 2021

RYNKI AKCJI ŚWIAT W listopadzie ceny akcji spadły. Akcje notowane w krajach rozwiniętych, reprezentowane przez indeks MSCI World, zniżkowały o 2,3%; w krajach rozwijających się spadki były głębsze: MSCI Emerging Markets zakończył miesiąc niżej o 4,1% .

Quercus TFI - komentarz miesięczny - Listopad 2021

Rynki finansowe na świecie Relatywnie niewielkie spadki szerokiego indeksu S&P 500 maskują głębokie przetasowania, które miały miejsce w poszczególnych sektorach rynku. Do wygranych ostatniego miesiąca bez wątpienia można zaliczyć największe spółki technologiczne.

Skarbiec TFI - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w listopadzie 2021

Akcje zagraniczne Listopad był miesiącem o dwóch obliczach. Pierwsze trzy tygodnia minionego miesiąca przyniosły globalnym inwestorom kontynuację trendu wzrostowego, która mogliśmy obserwować w październiku. Dopiero w ostatnim tygodniu listopada doszło do zmiany nastawienia inwestorów do rynkó (...)

Gospodarka i rynki finansowe w otoczeniu wysokiej inflacji

Inflacja w październiku wyniosła w Polsce 6,8%, zarówno w obszarze towarów, jak i usług Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji - wzrost PKB za III kwartał wyniósł 5,1% rok do roku Stopy procentowe pozostają na świecie niskie pomimo stopniowego zacieśniania poli (...)

Komentarz miesięczny Ipopema TFI - Październik 2021

RYNEK DŁUGU • Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe z 0,50% do 1,25%, o 25 punktów bazowych więcej niż zakładał rynek. • Obrót o 180 stopni w komunikacji Rady. Na listopadowej konferencji prezesa Glapińskiego przeważało jastrzębie podejście do polityki monetarn (...)

Komentarz miesięczny UNIQA TFI - Październik 2021

Polska   Rozpoczął się cykl podwyżek stóp procentowych – w październiku Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła podwyżką stóp procentowych o 0,4 pkt. proc.; na początku listopada główna stopa wzrosła po raz kolejny, tym razem aż o 0,75 pkt.

TFI ALLIANZ POLSKA - komentarz miesięczny Październik 2021

RYNKI AKCJI ŚWIAT W październiku na rynki akcyjne powrócił pozytywny sentyment, dzięki czemu spadki z poprzedniego miesiąca zostały w wielu przypadkach całkowicie odrobione. Indeks MSCI World, odzwierciedlający zachowanie cen akcji spółek z rynków rozwiniętych, wzrósł w p (...)
123... 49
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz