Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Aktualności

rss

Nowy fundusz w ofercie bossaFund

Szanowni Klienci, Uprzejmie informujemy, że dniem 13.09.2022 r. oferta funduszy inwestycyjnych otwartych dostępnych na platformie Bossafund.pl została poszerzona o ESALIENS Konserwatywny Plus , Subfundusz wchodzący w skład ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjneg (...)

Skarbiec Krótkoterminowy zastąpi Skarbiec Konserwatywny Plus

Inwestycje w obligacje i papiery skarbowe o krótkim terminie wykupu będą wyróżnikiem strategii realizowanej w subfunduszu Skarbiec Krótkoterminowy, następcy subfunduszu Skarbiec Konserwatywny Plus. Skarbiec TFI zapowiada zmiany w polityce inwestycyjnej subfunduszu Skarbiec Konserwatywny Plus.

Zmiany w ofercie produktowej Generali Investments TFI

Zgodnie z ogłoszoną na stronie Towarzystwa w dniu 1 czerwca 2022 zmianą statutu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 1 września 2022 nastąpi przekształcenie trzech subfunduszy z oferty Generali Investments TFI. Planowane zmiany są odpowiedzią Towarzystwa na zmieniające się otocze (...)

List Prezesa MetLife TFI

Warszawa, 1 sierpnia 2022 r. Szanowni Państwo, Od 1 sierpnia 2022 r. MetLife TFI S.A. działa pod nazwą Nationale-Nederlanden TFI S.A. i posługuje się nowym logotypem. To, co ważne, zostaje bez zmian - zarówno dla naszych Partnerów biznesowych, jak i klientów.

Aviva i Allianz razem. Łączymy się, aby dać Ci więcej!

Szanowni Państwo, Grupa Allianz łączy się z Grupą Aviva w Polsce. W związku z tym od 2 lipca 2022 roku w Polsce marka Aviva zmieni się w Allianz. Grupa Allian z to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach oraz jeden z największych za (...)

Fundusze ESALIENS TFI w ofercie Bossafund

Szanowni Klienci, Uprzejmie informujemy, że oferta funduszy dostępnych na platformie Bossafund.pl została poszerzona o Fundusze Inwestycyjne Otwarte i Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte zarządzane przez ESALIENS TFI . ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielony (...)
123... 52
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz