Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Aktualizacja prognoz inwestycyjnych dla funduszy Generali Investments TFI

Jakie czynniki makroekonomiczne obecnie najbardziej wpływają na rynki?

Kluczową rolę odgrywają dwie podstawowe zmiany:

 • potężne programy stymulacyjne uruchomione w wielu krajach w celu ratowania miejsc pracy i umożliwienia szybkiego restartu gospodarek;
 • luźna polityka monetarna głównych Banków Centralnych (środowisko niskich stóp procentowych utrzyma się przez okres 1-2 lat) oraz rozszerzone programy skupów aktywów.

Poniżej prezentujemy czynniki, które zarządzający uznali za istotne prognozując perspektywy poszczególnych klas aktywów w nadchodzących miesiącach.

Fundusze dłużne

 • Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają bardziej ryzykowne aktywa.
 • Stopy wolne od ryzyka znalazły się na historycznie niskich poziomach, dlatego potencjału zysku trzeba szukać w innych instrumentach niż depozyty i krótkoterminowe obligacje rządowe.
 • Spready kredytowe nie wróciły do poziomów sprzed wybuchu pandemii.
 • Luźna polityka banków centralnych wspiera długoterminowe obligacje.
 • Najbardziej preferowaną klasą aktywów dla funduszy dłużnych są obecnie obligacje korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym.
 • Rządowe programy pomocowe wspierają przedsiębiorstwa i ograniczają ryzyko obligacji korporacyjnych.

Olbrzymia płynność dostarczona przez banki centralne wspierać będzie również obligacje na rynkach wschodzących. Efekt nie będzie tak szybki jak bezpośredni wpływ skupu obligacji korporacyjnych przez banki centralne, tylko bardziej rozłożony w czasie.

Fundusze akcyjne

 • Gospodarka światowa mocno odbije w II półroczu 2020 oraz w 2021 roku.
 • Stymulacja fiskalna oraz monetarna wspiera stronę popytową oraz podażową.
 • Napływy do ryzykownych klas aktywów (obligacje korporacyjne, akcje) wspierają notowania.
 • Tani dolar sprzyja rynkom wschodzącym.
 • Obserwujemy globalny wzrost zainteresowania rynkiem akcji przez inwestorów detalicznych (również w Polsce).

Złoto

 • Utrzymuje się wysoka zmienność na rynkach finansowych związana z rosnącą liczbą zakażonych COVID-19.
 • Warunki ujemnych realnych stóp procentowych są pozytywnym otoczeniem dla wzrostu cen złota.
 • Ultra luźna polityka banków centralnych jest kontynuowana, a zwiększanie bilansów banków centralnych wspiera wzrost cen aktywów.
 • Po pandemii następuje powrót popytu ze strony konsumentów z rynków wschodzących.

Skala reakcji oraz perspektywy odrobienia strat i powrotu do długoterminowych trendów obserwowanych przed pandemią są oczywiście różne dla poszczególnych branż oraz konkretnych firm w ramach danego sektora. Zarządzający podkreślają wzrost znaczenia odpowiedniej selekcji aktywów do portfeli, dokładnej analizy kredytowej oraz jeszcze bardziej wnikliwego, stałego monitorowania poziomów ryzyka.

Prognozy dla funduszy dłużnych i surowcowych zostały zaktualizowane na 6 miesięcy – do końca roku 2020. W przypadku akcji przyjęto perspektywę 12-miesięczną.

 

Zobacz fundusze Generali Investment TFI w bossafund.pl »

 

 

Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW- 4073-1\95.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej ani księgowej. Prezentowane prognozy dotyczą klas aktywów, nie konkretnych funduszy/subfunduszy. Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (www.generali-investments. pl). Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu.

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Autor: Generali Investments TFI
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz