Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz rynkowy UNIQA TFI - Maj 2021

 

Ryzyka się materializują


W zeszłym roku rynki praktycznie wszystkich ryzykownych aktywów zachowywały się fenomenalnie od czasu ustanowienia pandemicznych minimów z marca. Wystarczyło tylko podjąć ryzyko, a ono dało zarobić. Oczywiście w przypadku akcji stopy zwrotu potrafiły się różnić, ale naprawdę ciężko było wybrać fatalnie, czyli stracić pieniądze na swojej inwestycji. W tym roku sytuacja wygląda zgoła inaczej. Środowisko inwestycyjne jest zauważalnie inne, choć niekoniecznie jest to widoczne patrząc na zachowanie głównych i najważniejszych indeksów. Przecież S&P500, DAX, czy nawet krajowy WIG od początku roku zyskały po ok. 8%-10%. Jeżeli jednak spojrzymy na indeks Nasdaq, to obraz już jest mniej zadowalający ze stopą zwrotu poniżej 2%. Naprawdę niewiele już potrzeba, żeby najsilniejszy w ostatnich latach indeks giełdowy zaczął generować straty od początku roku. A takie ryzyko istnieje, gdyż zaczyna ono być na rynkach coraz bardziej widoczne.

Mowa przykładowo o tak popularnych w ostatnim czasie kryptowalutach, czy akcjach Tesli. Nie tak dawno dominowały opowieści o fortunach zbitych na rynku krytowalut czy wcześniejszym kupnie akcji Tesli. Osoby koncentrujące się na tych aktywach mogły ulec wyobrażeniu, że znalazły inwestycyjnego złotego grala, dzięki któremu mogą tylko zyskać. Każdy bal ma jednak swój początek i koniec. Akcje Tesli od początku roku nie generują już zysków, ale straty przekraczające 20%. Z kolei na rynku kryptowalut w ostatnim czasie obserwować można istny armagedon z bardzo pokaźnymi stratami. Jego uczestnicy otrzymali właśnie bolesną lekcję pokory.

W przypadku akcji głównym tegorocznym wydarzeniem jest rotacja kapitału z sektorów nastawionych na wzrost do sektorów i akcji typu value. To właśnie pochodną tego zachowania jest słabsza postawa indeksu Nasdaq. W ostatnim czasie jednak kapitał coraz wyraźniej zaczął migrować także do aktywów o bardziej defensywnym charakterze. Dobrym tego przykładem jest złoto. Cena tego kruszcu od lata zeszłego roku zachowywała się wyraźnie gorzej od praktycznie wszystkich indeksów z rynku akcji. W ostatnim miesiącu się to zmieniło. Bardzo interesująco zachowują się także obligacje, szczególnie w kontekście ostatnich zaskakująco wysokich odczytów inflacji. Amerykańskie papiery skarbowe nie tracą już bowiem na wartości, co było jedną z ważniejszych rynkowych historii z I kw. tego roku. Czy oznacza to, że rosną ryzyka także dla głównych indeksów z rynku akcji? W średnim terminie warto przygotować się na taką możliwość. W dłuższym okresie akcje pozostają atrakcyjne, więc nasze przygotowanie może sprowadzać się do kupna, jeżeli głębsze spadki indeksów się zmaterializują.

Autor: Łukasz Bugaj, CFA
powrót
Widok zawartości stron

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz