Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny Quercus – Sierpień 2021

QUERCUS Obligacji Skarbowych

 

Po dość udanych poprzednich miesiącach, sierpień przyniósł wzrost rentowności obligacji i straty dla posiadaczy funduszy opartych o dług skarbowy. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych stracił 0,34%, ale nadal jest najlepszy wśród długoterminowych funduszy obligacji skarbowych w 2021 roku. Licząc ostatnie dwanaście miesięcy, inwestycja w nasz fundusz przyniosła zysk 1,24%.

Negatywny wpływ na wynik ze strony długoterminowych benchmarków został częściowo zneutralizowany przez krótkie pozycje w kontraktach na obligacje amerykańskie i niemieckie. Straty przyniosła również ekspozycja na obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, a emitowane przez BGK i PFR. Performance obligacji inflacyjnych był w sierpniu niewielki. Ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło na koniec sierpnia 4,5 roku, a ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

 

Mimo trudnego rynku, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zanotował w sierpniu zysk w wysokości 0,04%. Od początku roku QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 0,97%, nadal plasując się w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu wynosi 1,82%. Niewielką pozytywną kontrybucję przyniosły inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ostatnie miesiące przyniosły silne wzrosty aktywów subfunduszu. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy postrzegany jest jako alternatywa dla depozytów, stąd tak duży napływ nowych środków. W ostatnich tygodniach zwiększyliśmy udział obligacji skarbowych, które stanowią poduszkę płynnościową. Wśród nich dominuje seria, której wartość zależy od bieżących odczytów inflacyjnych. Udział obligacji korporacyjnych będziemy stopniowo zwiększać w najbliższym czasie, korzystając z nadchodzących emisji na rynku pierwotnym. W tej części nadal skupiamy się renomowanych podmiotach i liderach w swoich branżach.

Wydarzenia rynkowe

 

Ostatnie tygodnie (wraz z początkiem września) przyniosły sporo ważnych danych, które wpływają na rynki dłużne. Inflacja, której podwyższone odczyty widzieliśmy w wakacje, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Dotyczy to wielu krajów, a wśród nich warto wymienić: USA 5,4%, Niemcy 3,9%, czy Polskę 5,4%. W przypadku naszego kraju to najwyższy poziom od 20 lat, natomiast nasi zachodni sąsiedzi notują najwyższy wzrost inflacji od 1993 roku. Skoro poziom cen rośnie w wielu gospodarkach jednocześnie, to przyczyny są prawdopodobnie takie same. Tym razem to drożejące paliwa oraz żywność. Wyższym cenom sprzyja także realizacja odłożonego popytu konsumenckiego w związku z wychodzeniem gospodarek z zeszłorocznej zapaści i ciasny rynek pracy z coraz wyższymi żądaniami płacowymi. Funkcja reakcji banków centralnych na mocne wzrosty cen (oraz znaczne odbicie PKB w obecnym roku) nie jest jednak taka sama. W krajach wysoko rozwiniętych nie ma chęci szybkich podwyżek stóp procentowych i rychłego zakończenia programów luzowania ilościowego. Jako przykład mogą tu posłużyć amerykańska Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny, czy Bank of Japan. Z drugiej strony kilka krajów rozwijających się ma już pierwsze zacieśnienie monetarne za sobą. Cykl podwyżek rozpoczęły m.in. Brazylia, Rosja, Turcja i Korea Południowa. W naszym regionie trzy podwyżki mają już za sobą Węgrzy, a dwie Czesi. Narodowy Bank Polski nie miał posiedzenia decyzyjnego w sierpniu, ale nadal utrzymuje gołębie nastawienie. Z wycen rynkowych wynika, że pierwszych ruchów można się spodziewać w listopadzie, ale my przypisujemy większe prawdopodobieństwo podwyżce dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku. Wyższa inflacja wpłynęła negatywnie na zachowanie obligacji skarbowych w sierpniu. Rentowność amerykańskich, 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła z 1,22% do 1,31%, a niemieckich z -0,46% do -0,39%. W Polsce widać było presję, zwłaszcza w środkowym segmencie krzywej. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (stary benchmark) wzrosła z 1,59% do 1,67%, 5-letnich z 1,06% do 1,16%, a dwulatek z 0,36% do 0,38%. Początek września przyniósł dalsze osłabienie długu. W sierpniu złoty umocnił się do głównych, światowych walut. Wobec euro zyskał 1%, a wobec dolara 0,5%. To pokłosie wyższej inflacji i wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku.

Polska gospodarka

 

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w sierpniu, a dotyczące lipca, wskazują na lekką zadyszkę gospodarki. Bardzo wysokie dynamiki z drugiego kwartału, nieznacznie zelżały. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,9% rok do roku, a produkcja przemysłowa o 9,8% w stosunku do lipca 2020 roku. Cały czas dobrze wygląda rynek pracy. Wynagrodzenia rosną o 8,7%, a zatrudnienie o 1,8% rok do roku. Wszystkie te dane okazały się słabsze od oczekiwań ekonomistów. Lipcowa stopa bezrobocia wyniosła 5,8%. Inflacja CPI wzrosła do poziomu 5,4% (za sierpień) i znajduje się na najwyższym poziomie od 20 lat. PKB wzrósł w drugim kwartale o 11,1% rok do roku. W sierpniu nie było decyzyjnego spotkania RPP, ale sądząc po wypowiedziach poszczególnych członków Rady, do pierwszych podwyżek stóp powinno dojść w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Perspektywy

 

Zachowanie obligacji skarbowych w ostatnich tygodniach zdyskontowało zwrot w polityce pieniężnej. Krótkoterminowe instrumenty wyceniają pierwszą podwyżkę już za dwa miesiące, a następnie serię regularnych podwyżek, które miałyby doprowadzić koszt pieniądza do stanu sprzed pandemii. Aż tak agresywny scenariusz jest mało prawdopodobny, więc w najbliższych tygodniach wzrost rentowności powinien zostać zatrzymany. Posiadaczom funduszy dłużnych sprzyjać powinna też niska podaż obligacji na rynku pierwotnym, zakończenie finansowania potrzeb pożyczkowych oraz bardzo dobra sytuacja budżetowa Ministerstwa Finansów. Jednak rok 2021 jest okresem podwyższonej zmienności, więc warto być ostrożnym, zwłaszcza w momentach publikacji istotnych danych makroekonomicznych.

Sprawdź ofertę funduszy Quercus w bossafund

Autor: Mariusz Zaród, Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz