Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny Quercus TFI – Wrzesień 2021


QUERCUS Obligacji Skarbowych


We wrześniu doszło do znacznej przeceny na polskim rynku obligacji. Tej tendencji nie oparł się również subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych. W ostatnim miesiącu stracił 1,37%. Indeks TBSP, do którego porównuje się większość funduszy dłużnych także zanotował stratę – 1,10%. Licząc ostatnie dwanaście miesięcy, inwestycja w subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych przyniosła stratę 0,67%.

Wrzesień okazał się bardzo słaby, zwłaszcza dla długoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu. Już początek miesiąca przyniósł osłabienie w związku z wystrzałem inflacji CPI. Kontynuacja tego ruchu nastąpiła w ostatnich dniach września i na początku października. Mimo ograniczonego zaangażowania w obligacje skarbowe, nie doceniliśmy skali wzrostu rentowności. Obligacje o stałym kuponie pociągnęły za sobą obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa i ta część zaważyła na wrześniowym wyniku funduszu. Obligacje indeksowane inflacją, które stanowią ¼ aktywów portfela, przyniosły nieznaczne zyski, a obligacje w walutach obcych – nieznaczne straty. W miarę spadku cen „podkładaliśmy ręce”, co - z perspektywy czasu - nie okazało się optymalnym rozwiązaniem. Na koniec miesiąca, duration portfela wynosiło ok. 5,2 roku.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy


W ostatnim miesiącu subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 0,03%, a 12- miesięczna stopa zwrotu wynosi 1,79%. QDK nadal plasuje się w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online. Subfundusz nie ma ekspozycji na długoterminowe obligacje o stałym kuponie, dlatego wrześniową korektę przeszedł „suchą stopą”. Za ostatni wynik odpowiadają wspólnie obligacje zmiennokuponowe, indeksowane inflacją i korporacyjne.

We wrześniu nie zmieniliśmy istotnie struktury portfela. Wśród nowych pozycji pojawił się jeden z emitentów bankowych, zakupiony w ramach oferty na rynku pierwotnym. Największy udział w aktywach ma obecnie obligacja emitowana przez BGK, z gwarancją Skarbu Państwa. Wśród obligacji skarbowych dominuje seria, której wartość zależy od bieżących odczytów inflacyjnych. W części korporacyjnej nadal skupiamy się renomowanych podmiotach i liderach w swoich branżach.

Wydarzenia rynkowe


Mimo że komentarz zasadniczo powinien odnosić się do wydarzeń wrześniowych, nie sposób pominąć tego, co stało się na początku października. Rada Polityki Pieniężnej całkowicie zaskoczyła uczestników rynku i podniosła stopy procentowe o 40 punktów bazowych do poziomu 0,5%. Mimo wcześniejszej, gołębiej komunikacji, zwłaszcza ze strony prezesa A. Glapińskiego, RPP zdecydowała się na taki ruch, aby zapobiec utrwaleniu się inflacji powyżej celu w średnim terminie. Konferencja z udziałem prezesa NBP, która miała miejsce w ostatni czwartek, nie przyniosła odpowiedzi, co do kolejnych posunięć w najbliższym czasie. Ostatni ruch wydaje się być początkiem cyklu, ale jego skala wskazuje, że następne kroki mogą mieć miejsce dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wskaźnikiem, na który będą wszyscy spoglądać w najbliższych tygodniach jest inflacja CPI. We wszystkich gospodarkach naszego regionu notuje się obecnie podwyższoną presję inflacyjną. Poza Polską, ceny konsumentów zaskoczyły również w pozostałych krajach naszej części Europy. Inflacja w Czechach wynosi 4,9%, na Węgrzech 5,5%, a w Rumunii oczekuje się przyspieszenia do 5,8% we wrześniu. Po ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej wszystkie w/w kraje rozpoczęły już zacieśnianie monetarne. Węgrzy i Czesi są już po – odpowiednio – 4 i 3 podwyżkach, a w Rumuni, podobnie jak w Polsce, pierwsza podwyżka miała miejsce w październiku. Wrzesień przyniósł też szereg sygnałów wskazujących na jastrzębi zwrot w nastawieniu głównych banków centralnych. Szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej dał wyraźnie do zrozumienia, że już na listopadowym posiedzeniu mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu ograniczania skali skupu aktywów. Podniesione zostały też prognozy dotyczące stóp procentowych. Obecnie połowa członków Komitetu prognozuje wzrost stóp procentowych już w 2022 roku. Z krajów wysoce rozwiniętych, pierwsze podwyżki mają już za sobą Nowa Zelandia i Norwegia. Zaostrzenie retoryki wśród bankierów centralnych poskutkowało mocnymi spadkami cen obligacji. Rentowność amerykańskich, 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła we wrześniu z 1,31% do 1,49%, a niemieckich z -0,39% do -0,20%. W Polsce widać było presję, wzdłuż całej krzywej dochodowości. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (stary benchmark) wzrosła z 1,67% do 2,06%, 5-letnich z 1,31% do 1,56%, a dwulatek z 0,38% do 0,73%. Na początku października doszło do dalszej przeceny i obecnie obligacje 10-letnie kwotowane są na poziomach 2,5%.

Polska gospodarka


Dane makroekonomiczne zaprezentowane we wrześniu, a dotyczące sierpnia, nadal były pod wpływem bardzo niskiej bazy z zeszłego roku. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,4% rok do roku, a produkcja przemysłowa o 13,2% w stosunku do sierpnia 2020 roku. Cały czas nieźle wygląda rynek pracy. Wynagrodzenia rosną o 9,5%, a zatrudnienie o 0,9% rok do roku. Lipcowa stopa bezrobocia wyniosła 5,8% i pozostała na poziomie z poprzedniego miesiąca. Warto zwrócić uwagę na bardzo dobrą realizację budżetu państwa. Po sierpniu Ministerstwo Finansów odnotowało nadwyżkę ponad 43 mld PLN. Inflacja CPI wzrosła do poziomu 5,8% (za wrzesień) i znajduje się na najwyższym poziomie od 20 lat. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni była jednak podwyżka stóp procentowych. To pierwszy wzrost od 2012 roku. Więcej na ten temat można znaleźć w części Wydarzenia rynkowe.

Perspektywy


Ostatnia decyzja RPP wiele zmieniła na lokalnym rynku obligacji. Krzywa rentowności przesunęła się mocno na północ powodując straty wśród posiadaczy obligacji skarbowych. Krótkoterminowe instrumenty finansowe zaczęły wyceniać „czeski” scenariusz. Nasi południowi sąsiedzi szybko i agresywnie zareagowali na podwyższoną inflację. Obecnie „rynek” oczekuje dwóch podwyżek po 25 punktów bazowych w listopadzie i grudniu oraz kolejnych czterech ruchów w pierwszej połowie przyszłego roku. Ten scenariusz wydaję się jednak mało prawdopodobny i w niedługim czasie należy spodziewać się odreagowania po ostatniej przecenie. Zmienność, z jaką mamy obecnie do czynienia, pozostanie jednak z nami na dłużej, co może powodować wahania takich funduszy jak QUERCUS Obligacji Skarbowych.

Autor: Mariusz Zaród, Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz