Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

PZU Akcji Rynków Wschodzących - ważne zmiany

1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zmieniona polityka inwestycyjna dotycząca dotychczasowego Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących, wchodzącego w skład PZU FIO Parasolowego.

Zmiana polityki inwestycyjnej jest związana z rozszerzeniem spektrum inwestycyjnego i została poprzedzona analizami długoterminowej oceny perspektyw inwestycji w akcje krajów rozwijających. Wypracowany został wniosek o rozszerzeniu możliwych dla funduszu inwestycji na akcje globalne, zarówno z rynków rozwijających się jak i z rynków rozwiniętych.

Do 31 grudnia 2022 r. Subfundusz lokuje od 70% do 100% aktywów głównie w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych (przede wszystkim funduszy indeksowych – ETF), zakładających w swojej polityce inwestycyjnej lokowanie nie mniej niż 50% aktywów w akcje spółek i indeksy akcji tzw. rynków wschodzących (emerging markets). Obecnie poziom referencyjny stanowi portfel składający się w 90% z indeksu MSCI EM (Emerging Markets) i w 10% ze stopy WIBID 1M.

Od 1 stycznia 2023 r. – zgodnie z nową polityką inwestycyjną - Subfundusz będzie realizować cel inwestycyjny poprzez dokonywanie lokat przede wszystkim w udziałowe instrumenty finansowe emitentów prowadzących działalność w branżach i sektorach najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian światowej gospodarki oraz w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na globalne indeksy akcji. Konsekwencją wejścia w życie nowej polityki będzie dostosowanie do niej nazwy Subfunduszu, który od tego dnia będzie miał nazwę - PZU Akcji Globalnych Trendów. Nowa polityka inwestycyjna pociągnęła za sobą konieczność dostosowania wzorca (benchmarku) do którego będzie porównywana efektywność zarządzania funduszem. Od 1 stycznia 2023 r. benchmarkiem będzie 90% MSCI World Net Total Return Index i 10% WIBOR 1M.

W załączeniu przesyłamy komunikat w sprawie zmiany statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego ze wskazaniem zmian dotyczących polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

Zaktualizowany Prospekt Informacyjny PZU FIO Parasolowego zostanie opublikowany na www.pzu.pl w dniu 1 stycznia 2023 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

  1. Andrzej Czyrko, Dyrektor Biura Sprzedaży tel. +48 785 931 643
  2. Sylwia Orełko, Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży tel. +48 785 931 645
Autor: PZU TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz