Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Quercus TFI. Komentarz - Sierpień 2023

Rynki finansowe na świecie

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami zarysowanymi w poprzednim komentarzu, zasięg sierpniowej korekty na rynkach był ograniczony i nie zmienił naszego ostrożnie optymistycznego nastawienia. Znamienna była pierwsza sesja września, kiedy to pomimo istotnych wzrostów rentowności obligacji (spadków cen), rynek akcji nie odpowiedział paniką. Wręcz przeciwnie, indeks VIX, zwany indeksem strachu, zamknął sesję 1. września br. na poziomie najniższym od 2019 roku. Potwierdza to obserwację, że znajdujemy się w reżimie obniżonej zmienności i w końcówce roku możemy oczekiwać kontynuacji wspinaczki po ścianie strachu w kierunku nowych szczytów indeksów S&P 500 i NASDAQ. Z naszych analiz wynika jednak, że tego optymizmu nie można przekładać na rynek obligacji skarbowych. Nominalna siła gospodarek, choć wspiera notowania akcji, może stanowić pretekst do dalszej przeceny na rynku długu. Uwagę zwracają szczególnie notowania ropy naftowej, która, po wiosennych cięciach wydobycia przez Arabię Saudyjską, od czerwca podrożała o blisko 30%. Jednocześnie lepsze odczyty danych o konsumpcji prywatnej, budownictwie, rynku pracy czy indeksu ISM PMI dla przetwórstwa oddalają oczekiwaną przez konsensus perspektywę rozpoczęcia cyklu obniżek stóp przez Fed. Do prowzrostowej układanki, po wielomiesięcznym okresie zastoju, w naszej ocenie dołącza gospodarka chińska. Na polu danych, pierwszą tego oznaką są lepsze od oczekiwań odczyty indeksów PMI, szczególnie w obszarze nowych zamówień i zatrudnienia. Oprócz tego, uwagę zwracają posunięcia po stronie polityki gospodarczej. Uważamy, że inwestorzy czekający na tzw. „bazukę” fiskalną wzorem poprzednich lat prawdopodobnie nie doczekają tego momentu. Władze zdają sobie sprawę, że rynek nieruchomości wymaga zdelewarowania aby zachować stabilność finansową gospodarki. Dlatego polityka fiskalna jest ukierunkowana bardziej precyzyjnie na konkretne obszary wymagające wsparcia. Są to m.in. ulgi podatkowe, obniżka oprocentowania zaciągniętych kredytów hipotecznych (pierwszy taki ruch od 2008 roku) czy podwyżka świadczeń na dzieci. Taktyczną wisienkę na torcie stanowi nieprawdopodobny pesymizm inwestorów względem tego rynku. Wg agencji Bloomberg zagraniczni inwestorzy przez całe lato masowo wyprzedawali chińskie akcje, co doprowadziło mnożniki wyceny do poziomów tożsamych z głęboką, globalną recesją. Tymczasem wyniki tamtejszych spółek (Alibaba, BYD) z łatwością biją zaniżone oczekiwania rynku.

Polska – makroekonomia i rynek dłużny

W sierpniu ukazała się publikacja danych o dynamice polskiego PKB w II kwartale br. Odczyt zaprezentował dynamikę na poziomie -0,6% r/r po spadku o 0,3% r/r w I kwartale i był nieznacznie niższy od wstępnego szacunku (flash) w wysokości -0,5% r/r. Z negatywnych informacji należy zwrócić uwagę na konsumpcję, która pogłębiła realny spadek do -2,7% r/r z -2,0% r/r kwartał wcześniej. Z kolei pozytywnie zaskoczyły inwestycje ze wzrostem o 7,9% r/r, po wzroście o 5,5% r/r w poprzednim okresie. Obraz gospodarki był zbliżony do obserwowanego w I kwartale i potwierdzał trwające spowolnienie gospodarcze. Miesięczne dane pokazały ujemne dynamiki w ujęciu r/r. Dynamika produkcji przemysłowej wyniosła (w cenach stałych) -2,7% r/r wobec -1,1% w poprzednim miesiącu, poniżej konsensusu prognoz (-0,8%). Spadek w ujęciu rocznym odnotowano w 24 z 34 działach przemysłu, co wskazuje na szeroko rozpowszechnioną dekoniunkturę. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 1,1% r/r (konsensus +2,5% r/r) po lekkim wzroście w czerwcu. Również sprzedaż detaliczna obniżyła się realnie o 4,0% r/r przy prognozie na poziomie -3,8% r/r. Spadek sprzedaży w ujęciu r/r miał charakter dość powszechny i był obserwowany we wszystkich kategoriach publikowanych przez GUS z wyłączeniem pojazdów samochodowych (+3,8% r/r). Rynek pracy nadal zachowuje się stabilnie, ale ponownie dane „miesięczne” pokazały niższe odczyty niż rynkowe prognozy. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 5,0%. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw odnotowało wzrost o 10,4% r/r, a zatrudnienie wyniosło ponownie +0,1% r/r. Z danych inflacyjnych wstępny odczyt inflacji CPI (flash) pokazał po raz kolejny niższą dynamikę do poprzedniego miesiąca, podążając w kierunku jednocyfrowego poziomu. Wskaźnik wzrostu cen obniżył się bowiem do 10,1% r/r z 10,8% r/r przed miesiącem, ale był nieznacznie wyższy od oczekiwań rynkowych (konsensus 9,9% r/r). Ponownie głównym źródłem spadku inflacji CPI były ceny żywności. Z kolei hamowanie inflacji ograniczały wzrosty cen paliw. Miesięczna dynamika cen w tej kategorii przyspieszyła do 1,9% z 0,4%, w ślad za wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych. Na wrześniowym posiedzeniu RPP zrobiła bardzo dużą niespodziankę, obniżając stopy procentowe aż o 75pb do poziomu 6,00%. Była to decyzja zdecydowanie przekraczająca konsensus rynkowy, zakładający cięcie o 25pb. Ministerstwo Finansów podało, że stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych na 2023 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji wynosi ok. 93%. Z kolei wg projektu ustawy budżetowej na 2024 r. planowany deficyt budżetowy ma wynieść 164,8 mld zł (4,5% PKB) wobec „nie więcej niż 92 mld” (2,7% PKB) wg znowelizowanej ustawy na rok bieżący. Według projektu, PKB w 2024 ma wzrosnąć o 3,0% r/r, a inflacja ma wynieść 12,0% w 2023 oraz 6,6% w 2024 r. Potrzeby pożyczkowe netto w 2024 r. wg projektu ustawy budżetowej mają wzrosnąć do 225,4 mld zł wobec przewidywanego wykonania w 2023 r. równego 143,0 mld zł. Notowania polskich obligacji skarbowych w ujęciu m/m odnotowały niewielkie spadki, zachowując się relatywnie lepiej niż podobne instrumenty na rynkach bazowych. Dochodowości instrumentów na koniec sierpnia wynosiły odpowiednio: (OK1025) 5,29% wobec 5,32% na koniec lipca, (PS0728) 5,34% wobec 5,28% oraz (DS1033) 5,57% wobec 5,42%. Notowania złotego osłabiły się wobec głównych walut. Kursy wynosiły odpowiednio: EUR/PLN 4,47 vs 4,43 i USD/PLN 4,12 vs 4,00.

Polska – rynek akcji

W sierpniu rynki weszły w widoczną korektę. Indeksy WIG20 oraz WIG spadły w ostatnim miesiącu odpowiednio o 7,6% oraz 5,3%. WIG skorygował się nieznacznie do poziomu 68,4 tys. pkt., +19,1% w br. Z blue chips od początku roku najlepiej zaprezentowały się: Alior (+64%) i Kęty (+54%), a najgorzej JSW (-38%) i Cyfrowy (-23%). Podobnie zachował się szeroki rynek polskich spółek, oddając część wcześniejszych wzrostów. sWIG80 osiągnął 21,1 tys. pkt., +20,4% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Będzin (+1.150%), Artifex (+230%) czy Cloud (+154%). Straciły za to: Bumech (-51%), Kernel (-37%) czy Azoty (-36%). Widzimy ryzyko, że po sierpniowych spadkach, we wrześniu będziemy mieli do czynienia z drugą falą spadkową, która może być silniejsza. Podtrzymujemy jednakże naszą tezę, że cały rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie.

Autor: Quercus TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz