Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Quercus TFI. Komentarz miesięczny – sierpień 2023 r.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy nadal znajduje się na ścieżce wzrostowej, a wyniki przekraczają oczekiwania. W sierpniu zyskał 0,83%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 8,51%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych. Nasza prognoza 10% zysku na koniec roku jest w tym momencie niezagrożona. Co więcej, można śmiało oczekiwać wyniku powyżej 11%. Za sierpniowy wynik odpowiadają głównie obligacje korporacyjne. Tym razem słabiej zachowywały się obligacje skarbowe. Nasz najbezpieczniejszy produkt pozostaje jednym z beneficjentów powrotu kapitału na rynek funduszy dłużnych. Nowe środki pozwoliły na wzrost udziału banków w aktywach. To najszerzej reprezentowany sektor. Zwiększyliśmy zaangażowanie w obligacje korporacyjne denominowane w euro. Oferują one wyższe rentowności i są znacznie bardziej płynne niż obligacje złotówkowe. Nadal preferujemy emitentów z udziałem Skarbu Państwa oraz liderów w swoich branżach. Fundusz nie inwestuje w długoterminowe obligacje o stałym kuponie, dlatego duration utrzymuje się na poziomie ok. 0,7 roku. Udział obligacji korporacyjnych wynosi 49,4%, a ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone. Od 1 maja fundusz klasyfikowany jest jako produkt jasnozielony w rozumieniu Rozporządzenia UE.

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Po dwóch bardzo dobrych miesiącach przyszło uspokojenie na rynku długoterminowych skarbówek. Sierpień przyniósł lekką korektę. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych stracił 0,11% i był nieznacznie słabszy niż indeks TBSP. Wynik subfunduszu od początku roku wynosi już 9,64%. Inwestorzy przeżyli w sierpniu prawdziwy rollercoaster. Pierwsza połowa miesiąca przyniosła realizację zysków po bardzo dobrym zachowaniu w czerwcu i lipcu. Druga część to jednak solidne odbicie w oczekiwaniu na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. Fundusz skupia się na polskich obligacjach, ale coraz częściej spoglądamy za granice. Rodzime papiery mogą przez najbliższy miesiąc nieść ze sobą podwyższone ryzyko zmienności w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło na koniec sierpnia 5,5 roku. Ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone.

Wydarzenia rynkowe

Ostatnie tygodnie upłynęły w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej o rozpoczęciu luzowania monetarnego. Oczekiwania ekonomistów były podzielone pomiędzy utrzymaniem stóp procentowych bez zmian, a obniżką o 25 punktów bazowych. Nikt nie spodziewał się jednak, że prezes Adam Glapiński i inni członkowie Rady zagłosują za obniżeniem głównej stopy procentowej aż o 75 punktów bazowych. Ta decyzja pokazała, że nasz Bank Centralny lubi zaskakiwać. Argumentami za podjętą decyzją były obniżająca się w szybkim tempie inflacja CPI oraz słabe dane z polskiej gospodarki w ostatnich miesiącach. Nie da się jednak uciec od wrażenia, że do obniżki przyczyniły się też względy polityczne i bliski termin wyborów parlamentarnych. Konferencja, na której prezes Glapiński tłumaczył ostatnie decyzje, była utrzymana w gołębim tonie. Można spodziewać się kolejnych decyzji obniżających koszt pieniądza już na październikowym posiedzeniu. Rentowności obligacji zareagowały na tę decyzję wystromieniem krzywej. Krótkoterminowe obligacje znacznie się umocniły, co było związane z obniżeniem kosztu finansowania. Długoterminowe benchmarki nie utrzymały jednak początkowych zysków i szybko zaczęły się osłabiać. Ten efekt ma związek z obawami, że niższe stopy nie pozwolą na utrzymanie inflacji w ryzach w kolejnych latach. Rentowności obligacji dwuletnich nie zmieniły się w sierpniu, ale w pierwszych dniach września spadły z 5,34% do 4,65%. Pięciolatki spadły w rentowności na początku września z 5,34% do 5,01%, a dziesięciolatki spadły tylko z 5,57% do 5,52%. Zachowanie obligacji na głównych światowych rynkach było w sierpniu słabe. Rentowność amerykańskiej 10-letniej obligacji wzrosła z 3,96% do 4,11%, podczas gdy rentowność niemieckiego Bunda pozostała w okolicach 2,47%, a to tylko dlatego, że w ostatnich dniach wakacji nadeszły dane sugerujące, że gospodarka w strefie euro stopniowo kieruje się w stronę recesji. Gdyby nie to, skala ruchu byłaby podobna do tej po drugiej stronie oceanu. Na tym tle dobrze wypadają polskie skarbówki, które od początku roku odnotowały spektakularne wzrosty, przy słabym zachowaniu rynków bazowych.

Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w sierpniu wskazują bardzo niską aktywność gospodarczą. Najbardziej widać to po sprzedaży detalicznej, która w cenach stałych spadła o 4% w skali roku. Słabe były także odczyty produkcji przemysłowej (-2,7% rok do roku) i PMI, który od maja ubiegłego roku jest na terytorium recesyjnym (poniżej 50). Zielonym obszarem na tej czerwonej mapie pozostaje rynek pracy. Zatrudnienie wzrosło o 0,1%, a wynagrodzenia o 10,4% rok do roku. Bezrobocie wynosi 5% i jest najniższe od momentu transformacji ustrojowej. Inflacja konsumencka ponownie obniżyła się. W sierpniu ceny rosły o 10,1% w skali roku. Stopniowo obniża się też inflacja bazowa. Nadchodzące miesiące powinny przynieść dalsze zmniejszenie presji inflacyjnej. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych i obecnie główna stopa wynosi 6%. Perspektywy Nie zmieniamy naszych tez na cały rok 2023. Ten rok należy do obligacji i wszystkie fundusze powinny zakończyć go z dwucyfrową stopą zwrotu. Część negatywnych tendencji z roku poprzedniego już została odwrócona. Inflacja zaczęła spadać, a RPP rozpoczęła proces obniżania stóp procentowych. Zagraniczne banki centralne powinny niebawem zakończyć cykl zacieśniania (EU i US) lub zacząć luzowanie (gospodarki wschodzące) wzorem naszego NBP. Sytuacja budżetowa pozostanie napięta w związku z obietnicami wyborczymi, ale Ministerstwo Finansów zaspokoiło już ponad 90% tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Większych emisji długu skarbowego oczekujemy w 2024 roku. Od dłuższego czasu sugerowaliśmy stopniowe zwiększanie zaangażowania w fundusze dłużne i tę tezę nadal podtrzymujemy. Najbliższe kwartały zapowiadają się naprawdę imponująco.

Autor: Quercus TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz