Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Giełdowa statystyka znów się sprawdziła - Komentarz miesięczny

  • Wrzesień przyniósł kontynuację spadków na światowych giełdach. Na wielu z nich skala przeceny okazała się największa w tym roku – zgodnie ze statystycznym wzorcem. Ze względu na wzrost rentowności amerykańskich obligacji oraz perspektywę „higher for longer” wyraźnie ucierpiał rynek akcji w USA.
  • Polskie indeksy akcyjne podążyły za rynkami światowymi. Najsłabszy ponownie okazał się WIG20, a najmocniejszy – grupujący małe spółki sWIG80. W ujęciu od początku roku giełdowe „misie” niezmiennie dzierżą pałeczkę lidera ze stopami zwrotu przekraczającymi 18%.
  • O ile nie zaskoczy nas żaden „czarny łabędź”, to w czwartym kwartale br. roku rynki akcji powinny powrócić do wzrostów.

 

AKCJE GLOBALNE

Wrzesień okazał się jak dotąd najgorszym dla światowych giełd miesiącem w tym roku – zgodnie z naszymi przewidywaniami i giełdową sezonowością. Szeroki indeks akcji rynków rozwiniętych MSCI World spadł o 4,45%, na co wpłynęło przede wszystkim zachowanie amerykańskich indeksów. Niewiele lepiej wypadły giełdy gospodarek wschodzących – indeks MSCI Emerging Markets przecenił się o 2,81%.

Głównym powodem kontyunuacji wyprzedaży akcji na świecie była twarda, jastrzębia retoryka największych banków centralnych – a zwłaszcza sygnały ze strony członków Fed, że na pierwsze obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych można liczyć najwcześniej w drugiej połowie 2024 r. Dodatkowo materializujący się scenariusz „higher for longer” (choć nie był to jedyny powód) wywindował rentowności amerykańskich obligacji rządowych do najwyższych poziomów od kilkunastu lat.

Splot powyższych zdarzeń jest negatywny dla firm ze względu na wyższy koszt finansowania działalności. Z jednej strony oznacza, że spółki będą zmuszone płacić wyższe odsetki od już zaciągniętych kredytów przez dłuższy czas. Z drugiej strony – może skłonić część spółek do przeprowadzenia emisji akcji w celu pozyskania kapitału na rozwój (to z reguły wywiera presję na kurs akcji), a w skrajnych przypadkach zmusić firmy do ograniczenia planów rozwojowych. W rezultacie pod presją znalazły się zwłaszcza akcje spółek silnie zadłużonych i/lub wzrostowych. Widać to było po zachowaniu technologicznego indeksu Nasdaq-100 – pełnego innowacyjnych, ale i kapitałochłonnych spółek – który we wrześniu stracił ponad 5%.

AKCJE POLSKIE

Globalna korekta dotarła także do Polski. Tym razem polski rynek – w tym roku wielokrotnie wyróżniający się na tle zagranicy – uplasował się w dalszej części stawki w gronie światowych indeksów. W największym stopniu przyczynił się do tego indeks WIG20, który stracił 5,51%. Tylko nieznacznie mniejszą skalę przeceny zanotował indeks średnich spółek – mWIG40.

Wspólnym mianownikiem słabszego zachowania obu tych indeksów może być sektor bankowy. We wrześniu po zaskakującej decyzji RPP o obniżce stóp procentowych aż o 75 pb. akcje banków traciły na wartości (WIG-banki -6,47%), bo inwestorzy obawiali się, że niższe stopy mogą przełożyć się na ograniczenie zyskowności tego sektora. Październikowe cięcie o 25 pb. było już jednak zgodne z oczekiwaniami inwestorów, co przełożyło się na odbicie nisko wycenianych banków w Polsce.

We wrześniu słabiej zachowywały się także sektory: energetyczny (-11,55%), paliwowy (-6,50%), gamingowy (-5,16%) i mediowy (-4,99%).

Największą odpornością na globalne zawirowania okazał się sWIG80, który stracił jedynie 1,85%. Warto odnotować, że pomimo wrześniowej przeceny w ujęciu od początku roku giełdowe „misie” niezmiennie dzierżą pałeczkę lidera ze stopami zwrotu przekraczającymi 18%, a w naszej ocenie ten segment rynku w dalszym ciągu ma potencjał.

CO PRZED NAMI?

Historyczne obserwacje pokazują, że końcówka roku na światowych rynkach akcji zazwyczaj jest mocna. Czy tak będzie również tym razem?

Patrząc na stan gospodarki, w Stanach Zjednoczonych (na najważniejszym rynku dla globalnych inwestorów) mamy najlepiej zapowiedzianą recesję w historii, która… uparcie nie nadchodzi. Amerykański rynek pracy jest mocny, a gospodarka spowalnia, ale wciąż utrzymuje się na ścieżce wzrostu. W tym kontekście spodziewamy się raczej „miękkiego lądowania”. W Europie koniunktura jest wyraźnie słabsza, jednak paradoksalnie możemy znajdować się w pobliżu dołka, co byłoby dobrą wiadomością dla akcji, bo giełdy wyprzedzają gospodarkę – pierwsze jaskółki poprawy mogłyby dać pozytywny impuls europejskim akcjom (choć na to zapewne jeszcze trochę poczekamy). Wyraźnie lepsze są prognozy PKB dla Polski, gdzie oczekujemy przyspieszenia wzrostu PKB w 2024 r.

Patrząc na wyniki spółek – najistotniejszy parametr decydujący o atrakcyjności akcji – oczekuje się, że w USA nastąpi przełom. Według konsensusu przygotowanego przez Bloomberg na podstawie ankiet wśród analityków, w trzecim kwartale 2023 r. zagregowany wskaźnik EPS (zysk na akcję) dla spółek z indeksu S&P 500 – po wyłączeniu spółek energetycznych, które ze względu na duże wahania cen ropy naftowej potrafią istotnie zaburzać tendencje widoczne w całej gospodarce – ma wzrosnąć o 5%. Zyski największych amerykańskich spółek mają się stopniowo poprawiać w całym horyzoncie przewidywań, czyli aż do końca 2024 r. Z perspektywy rynku amerykańskiego pozytywnie należy również ocenić widoczny w październiku spadek rentowności papierów rządowych (US Treasuries).

W tegorocznych wynikach spółek z GPW widoczne są już skutki spowolnienia gospodarczego, ale całościowo wyniki są lepsze od oczekiwań. Nawet jeśli w trzecim kwartale br. będą niższe niż rok wcześniej, to i tak powinny pozostać mocne. Poza wciąż dobrą kondycją finansową spółek, inwestorów mogą kusić wciąż atrakcyjne wyceny.

Jesteśmy bardzo ciekawi jak wypadnie końcówka 2023 r. na rynkach akcji. Zestawienie argumentów za i przeciw przemawia jednak za tym, że może być pozytywna dla inwestorów.

Autor: Miesięczny komentarz akcyjny ekspertów TFI PZU – podsumowanie września 2023 r.
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz