Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

GENERALI TFI - Przegląd tygodnia - 10.06.2024

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – decyzja RPP
Na tym polu ponownie nic nowego. Rada Polityki Pieniężnej ponownie zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, wynoszącym 5,75% (stopa referencyjna), co było zgodne z konsensusem rynkowym. Oczekiwania na ścieżkę obniżek stóp procentowych nie zmieniły się znacząco. W komunikacie RPP wskazuje na niedawny szacunek dynamiki PKB na poziomie 2,0% r/r w I kw. 2024 r., co potwierdza oczekiwany wzrost rocznej dynamiki PKB w I kw. względem IV kw. 2023 r. RPP podkreśla siłę konsumenta i dodatnią roczną dynamikę produkcji w kwietniu. Wskazuje również na wyraźne obniżenie się rocznej dynamiki inwestycji. Na konferencji Prezes NBP wskazał na oczekiwany poziom inflacji na koniec roku powyżej 5% jeżeli „decyzje ustawowe” dotyczące cen regulowanych zakończą swój bieg legislacyjny. Dopóki kwestie tarcz nie zostaną rozstrzygnięte nie będzie obniżek stóp procentowych, a jeżeli tarcze będą usuwane do końca roku to prawdopodobieństwo obniżek wynosi zero. Obniżki stóp nie są dyskutowane przez członków RPP. Na decyzje RPP będą wpływać stabilność inflacji oraz poziom inflacji bazowej.  Prezes wskazał również na dość luźną politykę fiskalną i wzrost płac jako czynniki proinflacyjne. NBP wskazuje na potencjalne wzmocnienie złotego na skutek obniżek stóp przez EBC oraz FED jako czynnik obniżający inflację. Do tego zestawu dodaje również niskie ceny surowców. W lipcu poznamy aktualizację projekcji PKB inflacji.

2. Kanada – pierwsza obniżka stóp
Bank Kanady jako jeden z pierwszych banków centralnych spośród tych ważniejszych dla światowej gospodarki obniżył stopy procentowe z poziomu 5,00% do poziomu 4,75%. W komunikacie stwierdzono, że restrykcyjna polityka pieniężna nie jest już konieczna, a poziom pewności, że inflacja będzie kontynuować spadki w kierunku celu inflacyjnego wzrósł.

3. EBC – obniżka stóp procentowych
Na podstawie zaktualizowanej oceny perspektyw inflacji, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej po dziewięciu miesiącach utrzymywania stóp na stałym poziomie EBC podjął decyzję o obniżeniu trzech głównych stóp procentowych o 25 pb. W komunikacie podkreślono, że od września 2023 roku inflacja spadła o ponad 2,5 punktu procentowego, a perspektywy inflacji znacznie się poprawiły. Inflacja bazowa również osłabła, co wzmocniło sygnały o zmniejszeniu presji cenowej, a oczekiwania inflacyjne spadły we wszystkich horyzontach czasowych. Polityka pieniężna utrzymywała warunki finansowania na restrykcyjnym poziomie. Tłumienie popytu i utrzymywanie dobrze zakotwiczonych oczekiwań inflacyjnych przyczyniło się w dużym stopniu do obniżenia inflacji. W komunikacie podano, że jednocześnie mimo postępów w ostatnich kwartałach, krajowa presja cenowa pozostaje silna, ponieważ wzrost płac jest wysoki, a inflacja prawdopodobnie pozostanie powyżej celu aż do przyszłego roku. Najnowsze projekcje dla inflacji ogólnej i bazowej na lata 2024 i 2025 zostały zrewidowane w górę w porównaniu z projekcjami z marca. Obecnie przewidywania wskazują, że inflacja ogólna wyniesie średnio 2,5% w 2024 roku, 2,2% w 2025 roku i 1,9% w 2026 roku. W przypadku inflacji z wyłączeniem energii i żywności będzie to średnio 2,8% w 2024 roku, 2,2% w 2025 roku i 2,0% w 2026 roku. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy wyniesie 0,9% w 2024 roku, 1,4% w 2025 roku i 1,6% w 2026 roku.

4. Polska – PKB
Według wstępnego szacunku opublikowanego prze GUS w 1 kwartale 2024 r. PKB niewyrównany sezonowo zwiększył się w ujęciu realnym o 2,0% r/r. Po wyrównaniu sezonowym wzrost gospodarczy wyniósł 1,3%. O 4,6% wzrosło spożycie ogółem, którego głównym źródłem było spożycie w sektorze gospodarstw domowych. Po raz pierwszy od I kw. 2021 r. negatywnie kontrybuowały inwestycje. Niska była również kontrybucja eksportu netto.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

5. Polska – PMI
Wartość publikowanego przez S&P Global indeksu PMI dla polskiego przemysłu wyniosła w maju 45,0 pkt., co oznacza spadek z poziomu 45,9 pkt. odnotowanego w kwietniu. Dynamika zmian PMI była znacząco niższa od oczekiwań i odchyliła się w dół od wzorca sezonowego. Wartość indeksu nadal (od 25 miesięcy) znajduje się na poziomie poniżej 50 pkt. oznaczającym dekoniunkturę wśród badanych przedsiębiorstw. S&P Global wskazuje wśród badanych podmiotów na odnotowany największy od października spadek nowych zamówień i najszybszy od siedmiu miesięcy spadek produkcji.

Źródło: Bloomberg. S&P. Opracowanie własne.

Źródło: Bloomberg. S&P. Opracowanie własne.

6. PMI – świat
Globalne indeksy PMI publikowane przez JPMorgan pokazały w maju poprawę sytuacji globalnej. Wszystkie główne indeksy (przemysł, usługi, composite) rosły i znajdują się na poziomach wskazujących na globalną koniunkturę. Zarówno w przypadku przemysłu jak i indeksu ogólnego (composite) ich poziomy są wyższe dla gospodarek wschodzących. Warto podkreślić, że indeks przemysłowy dla gospodarek rozwiniętych wzrósł z 48, 6 pkt. do 50 pkt. i tym samym sytuacja ociera się już o strefę koniunktury. W poszczególnych regionach sytuacja jest mieszana. Sytuacja w sektorze przemysłowym w strefie euro uległa poprawie, ale nadal przemysł jest w dekoniunkturze. Spośród ważniejszych gospodarek tylko w Hiszpanii panuje koniunktura. Jednak we wszystkich gospodarkach usługi nadrabiają i w rezultacie wskaźnik ogólny znajduje się w strefie koniunktury. W USA pogorszyła się ocena sytuacji w przemyśle, ponieważ indeks ISM Manufacturing spadł z 49,2 do 48,7 pkt. W tym czasie znacznie poprawiła się sytuacja w usługach. Indeksy cenowe pozostają w strefie wzrostu, ale ich wartości spadły.

Źródło: Bloomberg, S&P Global. Opracowanie własne.

7. Strefa euro – sprzedaż detaliczna
Wg szacunków Eurostat skorygowany sezonowo wolumen handlu detalicznego w kwietniu 2024 r. w strefie euro nie zmienił się w stosunku do kwietnia 2023 r. Oczekiwania kształtowały się na poziomie +0,2%. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,5% względem oczekiwanych 0,2%. W dół z 0,8% m/m do 0,7% m/m zrewidowano dane za marzec. W całej Unii Europejskiej było to odpowiednio -0,6% m/m i -0,1% r/r.

Źródło: Eurostat. Opracowanie własne.

Źródło: Eurostat. Opracowanie własne.

8. Polska – akcja kredytowa
Dane finansowe sektora bankowego opublikowane przez Narodowy Bank Polski w zakresie wolumenu kredytów wskazują na nominalny wzrost poziomu salda kredytów dla gospodarstw domowych z 732 mld do 736 mld zł. Roczna dynamika nominalna jest nadal dodatnia i poprawia się. Ze względu na wzrost inflacji spadła dynamika realna, która pozostaje ujemna. W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych saldo kredytów było stabilne i kształtowało się w okolicach 422 mld zł, co przy wzroście CPI oznacza spadek dynamiki w ujęciu realnym.

Źródło: NBP, GUS. Opracowanie własne.

Źródło: NBP, GUS. Opracowanie własne.

9. USA – rynek pracy
Najnowszy raport o zatrudnieniu, publikowany przez Authomatic Data Processing (ADP), okazał się być gorszy od oczekiwań. W maju nastąpił spadek wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym i wyniósł 152 tys. wobec oczekiwanych 175 tys. Dokonano też rewizji w dół danych za kwiecień, z 192 tys. do 188 tys. Równolegle raport dotyczący planowanych zwolnień (Challenger US Job Cut) pokazał spadek liczby zwolnień w stosunku do marca, z 90,3 tys. do 64,8 tys. w kwietniu. Były to poziomy 0 3,3% niższe niż w analogicznym okresie 2023 r. Dobrą kondycję amerykańskiego rynku pracy potwierdziły dane z raportu o zatrudnieniu w sektorach pozarolniczych (NFP, Nonfarm Payrolls). Zatrudnienie wzrosło o 229 tys. przy oczekiwaniach na poziomie 180 tys. Z 175 tys. do 165 tys. zrewidowano również dane za kwiecień. Poziom partycypacji w rynku pracy spadł z 65,7% do 62,5%, a bezrobocie wzrosło do 4,1% po rewizji danych za kwiecień – z 3,9% do 4,0%. Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy wzrosło o 0,4% w ujęciu m/m względem oczekiwanych 0,3%. Roczne tempo wzrostu wynagrodzeń ponownie wzrosło do 4,1% i było wyższe od oczekiwań wynoszących 3,9%.

Źródło: ADP. Opracowanie własne.

Źródło: ADP. Opracowanie własne.

Autor: Generali TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz