Karta funduszu Karta funduszu

AGIO Akcji PLUS fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 132,23
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 125,34/133,09
Stopa zwrotu od początku działalności +31,88%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -15,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +31,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 25 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji 3-5 lat
Profil Inwestora

Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych, dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących ekspozycji na polski rynek akcyjny poszukujących nieco wyższych stóp zwrotu w porównaniu do indeksu WIG. Udział procentowy poszczególnych akcji w portfelu w dużym stopniu odzwierciedla indeks WIG, ale dodatkowo w 30-40% portfel uzupełniany jest o najlepsze pomysły inwestycyjne AgioFunds TFI. Subfundusz utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie na rynku akcji w przedziale 70-90% WAN przy braku lewarowania funduszu. Dopuszczalna jest niewielka (do 10%) ekspozycja zagraniczna zabezpieczana pod kątem ryzyka walutowego. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych, dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.02.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,06 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
10% wypracowanego zysku według zasady high water mark
Częstotliwość wyceny codzienna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron