Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

BPS Stabilnego Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 115,75
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 114,05/116,13
Stopa zwrotu od początku działalności +15,98%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -4,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +3,77%
Wartość aktywów 16 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji 3 lata
Profil Inwestora

Dla Inwestorów którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne,wynikające z częściowego zaangażowania zainwestowanych środków w akcje.

Polityka inwestycyjna

Średnio 30% aktywów Subfunduszu lokowane jest w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligaje zamienne na akcje. Średnio 70% aktywów lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłuzne papiery wartościowe oraz listy zastawne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.05.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,26%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola BPS FIO.

Do Parasola BPS FIO należą:
BPS Akcji

BPS Obligacji

BPS Konserwatywny

BPS Stabilnego Wzrostu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron