Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

INVESTOR Obligacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 333,93
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 332,63/334,56
Stopa zwrotu od początku działalności +233,93%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +16,16%
Wartość aktywów 249 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.10
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja krótkoterminowa
Profil Inwestora

Fundusz kierowany jest szczególnie do inwestorów ceniących bezpieczeństwo i płynność inwestycji przy jednoczesnej możliwości osiągnięcia stopy zwrotu powyżej rentowności lokat bankowych.

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 80% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych polskich. Pozostała część aktywów lokowana jest w bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,19%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron