Karta funduszu Karta funduszu

NN Obligacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 307,89
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 306,37/307,89
Stopa zwrotu od początku działalności +207,89%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,82%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +17,72%
Wartość aktywów 1 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2 lat, oczekują zysków porównywalnych z zyskami z depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i akceptują umiarkowane ryzyko związane z inwestycjami aktywów Subfunduszu w długoterminowe dłużne instrumenty finansowe.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa. W przypadku zmian rynkowych stóp procentowych w krótkim terminie możliwe są większe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Subfundusz nie inwestuje w akcje.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne papierów skarbowych
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.02.25
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.09.12
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,25%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron