Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

IPOPEMA Makro Alokacji kat. A fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 120,37
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 118,52/122,88
Stopa zwrotu od początku działalności +22,07%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +0,63%
Wartość aktywów 20 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Oferta dla Inwestorów o umiarkowanym apetycie na ryzyko, którzy obawiają się strat w długim terminie, ale jednocześnie oczekują udziału we wzrostach na rynkach akcyjnych, więc akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oraz okresowe wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Nadrzędnym celem subfunduszu jest dodatnia stopa zwrotu niezależnie od koniunktury. Kierując się przede wszystkim wskazaniami płynącymi z oceny wskaźników makroekonomicznych, zarządzający przenosi środki pomiędzy różnymi klasami aktywów wybierając te, które mają najlepszy potencjał wzrostu w danej fazie cyklu koniunkturalnego. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji pomiędzy akcje i instrumenty dłużne. W przypadku braku istotnych przesłanek do ograniczania zaangażowania ekspozycji na rynku kapitałowym subfundusz będzie inwestował w szczególności w akcje (do 40%). Dłużne papiery wartościowe będą nabywane w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (do 100%).

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.12.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,83%
Opłata za wynik
10% od zysku powyżej dwukrotności stopy WIBOR 12M w skali roku
Częstotliwość wyceny codziennie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron