Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

IPOPEMA Short Equity kat. A fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 89,52
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 97,80/104,65
Stopa zwrotu od początku działalności -0,84%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -5,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -20,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 9 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Inwestor akceptujący wysoki poziom ryzyka

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny: osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w czasach dekoniunktury na GPW (w segmencie WIG20), ekspozycja na instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych stanowi od 80 do 100% wartości aktywów, pozostałą część portfela stanowi wartość nabytych opcji oraz wartość depozytów zabezpieczających w ramach zawieranych kontraktów terminowych (od 0% do 20% wartości aktywów)

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.12.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,76%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny codziennie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron