Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

IPOPEMA Obligacji kat. B fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 123,70
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 122,95/123,99
Stopa zwrotu od początku działalności +23,19%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +20,41%
Wartość aktywów 389 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata
Profil Inwestora

Inwestor akceptujący umiarkowany poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny:  wzrost wartości aktywów w długim okresie, osiągnięcie wyższej stopy zwrotu niż na inwestycji w depozyt, co najmniej 50% portfela stanowią lokaty w obligacje Skarbu Państwa, pozostałą część stanowią instrumenty pieniężne oraz inne instrumenty dłużne. Aktywne dostosowanie ekspozycji ryzyka stopy procentowej do bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach papierów dłużnych w Polsce i za granicą.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.12.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,01%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny codziennie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron