Karta funduszu Karta funduszu

PKO Skarbowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 2184,77
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 2185,85/2189,68
Stopa zwrotu od początku działalności +118,59%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,28%
Wartość aktywów 14 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji 1 rok
Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy cenią przede wszystkim stabilność zainwestowanych środków, oczekują stabilnego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa, również w krótkim terminie (powyżej roku)

Polityka inwestycyjna

PKO Skarbowy inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Rolą zarządzających jest poszukiwanie dla tego subfunduszu okazji inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Dzięki temu poza perspektywą osiągania wyższych stóp zwrotu, portfel charakteryzuje się wysokim poziomem płynności i bezpieczeństwa co stanowi bardzo dobrą alternatywę dla depozytów bankowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria pieniężne
Podkategoria pieniężne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2001.02.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1000,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,45%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,91%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron