Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Kasa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 345,72
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 344,30/345,45
Stopa zwrotu od początku działalności +245,43%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,15%
Wartość aktywów 235 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 miesiące
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:
- zainteresowanym bezpieczną i płynną inwestycją;
- nie akceptującym ryzyka spadku wartości lokaty;
- oczekującym stałego przyrostu wartości lokaty.

Polityka inwestycyjna

• fundusz pieniężny – inwestycje w krótkie i bezpieczne dłużne papiery wartościowe
• bardzo wysoka płynność i bezpieczeństwo
• bezpieczna przystań na czas wysokiej zmienności na rynkach

Subfundusz pieniężny lokujący aktywa w papiery spełniające ustawowe kryterium kwalifikacji jako instrument rynku pieniężnego czyli skarbowe obligacje zmiennokuponowe i krótkoterminowe papiery komercyjne, głównie banków. Konserwatywna polityka umożliwia umorzenie jednostek dnia
następnego po złożeniu zlecenia według wyceny z dnia poprzedniego. Najbezpieczniejszy subfunduszw ofercie Skarbiec TFI.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria pieniężne
Podkategoria pieniężne papierów skarbowych
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.10.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,91%
Opłata za wynik
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (100% WIBID 6M, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie). Okresami rozliczeniowymi są okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron