Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

AGIO Kapitał fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1476,18
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1473,12/1474,85
Stopa zwrotu od początku działalności +47,49%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,99%
Wartość aktywów 236 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.11
Rekomendowany okres inwestycji powyżej 12 miesięcy

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany klientom oczekującym stóp zwrotu wyższych niż w przypadku lokat bankowych czy tradycyjnych funduszy obligacyjnych. Rekomendowany horyzont inwestycyjny - powyżej 12 miesięcy.  

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest uzyskiwanie stałej i powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych przy jednoczesnej ochronie kapitału w ujęciu realnym i nominalnym (po uwzględnieniu inflacji) jednocześnie przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka. Subfundusz inwestuje głównie w najbardziej atrakcyjne pod względem premii w relacji do ryzyka kredytowego obligacje polskich przedsiębiorstw, a także papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zakłada długoterminowe zaangażowanie w poszczególnych inwestycjach, a nie dynamiczne dostosowywanie się do chwilowych trendów rynkowych. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.07.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.06.01
Poczatkowa wartość jednostki 1000,19 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,50%
Opłata za wynik
20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki 50% * (WIBOR 6M + 0,75%), w skali półrocza
Częstotliwość wyceny raz w tygodniu (środa)
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola AGIO SFIO.

Do Parasola AGIO SFIO należą:

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron