Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AGIO Kapitał fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1546,57
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1534,50/1540,62
Stopa zwrotu od początku działalności +54,06%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,05%
Wartość aktywów 75 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.12
Rekomendowany okres inwestycji powyżej roku

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany klientom oczekującym stóp zwrotu wyższych niż w przypadku lokat bankowych czy tradycyjnych funduszy obligacyjnych. Rekomendowany horyzont inwestycyjny - powyżej 12 miesięcy.  

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest uzyskiwanie stałej i powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych przy jednoczesnej ochronie kapitału w ujęciu realnym i nominalnym (po uwzględnieniu inflacji) jednocześnie przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka. Subfundusz inwestuje głównie w najbardziej atrakcyjne pod względem premii w relacji do ryzyka kredytowego obligacje polskich przedsiębiorstw, a także papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zakłada długoterminowe zaangażowanie w poszczególnych inwestycjach, a nie dynamiczne dostosowywanie się do chwilowych trendów rynkowych. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.07.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.06.01
Początkowa wartość jednostki 1000,19 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,40%
Opłata za wynik
20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki 50% * (WIBOR 6M + 0,75%), w skali półrocza
Częstotliwość wyceny raz w tygodniu (środa)
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron