Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AGIO Stabilny PLUS fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 109,67
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 105,74/110,02
Stopa zwrotu od początku działalności +9,92%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -6,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -6,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +3,01%
Wartość aktywów 28 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Od 40% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, Instrumenty Rynku Pieniężnego. Pozostałą część lokat mogą stanowić akcje, obligacje zamienne na akcje, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, depozyty. Będą one stanowiły nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

Polityka inwestycyjna

  • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
  • Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji.
  • Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane także m.in. w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, depozyty.
  • Subfundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
  • Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wycena odbywa się w każdym dniu, na który przypada zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie).
  • Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12 miesięcy.
  • Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone do wypłaty dywidendy.
  • Subfundusz dostępny jest w PLN.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.02.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,06 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,82%
Opłata za wynik
10% iloczynu liczby jednostek i nadwyżki skorygowanej Wartości Aktywów Netto na jednostkę ponad najwyższą Wartość Aktywów Netto na jednostkę od początku trwania Funduszu
Częstotliwość wyceny Każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron