Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AGIO Stabilny PLUS fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 108,80
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 103,62/107,09
Stopa zwrotu od początku działalności +6,91%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 16 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji 3-5 lat

Profil Inwestora

Przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne. Dobór do portfela części akcyjnej oparty jest wyłącznie o kryteria fundamentalne, najczęściej są to akcje spółek płacących regularną dywidendę. W długim terminie alokacja w akcje będzie kształtowała się na poziomie do 30% WAN, natomiast w wyjątkowych sytuacjach rynkowych zaangażowanie może być zwiększone do przewidzianego statutem maksymalnego poziomu 40%. Subfundusz przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji, akceptujących jednocześnie ryzyko związane z udziałem w portfelu akcji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.02.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,06 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,99%
Opłata za wynik
10% iloczynu liczby jednostek i nadwyżki skorygowanej Wartości Aktywów Netto na jednostkę ponad najwyższą Wartość Aktywów Netto na jednostkę od początku trwania Funduszu
Częstotliwość wyceny codzienna
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron