Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,90% -1,39% +1,21% -1,89% -0,51% -2,03% -3,12% -6,70%
2005 +0,11% -3,21% +3,98% +4,04% -1,74% -0,73% +0,31% -0,10% -2,30% +1,07% -2,01% -0,86% -1,71%
2006 -1,20% -1,55% +3,36% -2,39% +2,56% +1,84% -2,23% +0,54% +1,41% -2,67% -1,10% +0,22% -1,42%
2007 +2,65% -0,32% -0,97% -1,75% +0,78% -1,10% +0,89% +0,88% -0,99% -3,43% +3,21% -0,44% -0,77%
2008 -7,80% +0,73% -0,24% -0,48% 0,00% -6,05% +2,32% -2,14% -4,63% -16,17% -2,09% -1,15% -32,89%
2009 -6,64% -9,07% +7,05% +8,96% +0,17% +2,01% +7,88% +3,81% -0,73% +0,74% +1,47% +1,01% +16,11%
2010 -0,57% -2,59% +6,50% +1,66% -0,95% -3,44% +4,85% +0,14% +4,08% +1,96% -0,38% +3,08% +14,74%
2011 -0,37% +0,75% +0,87% +1,48% -0,49% -1,83% -1,74% -7,84% -6,58% +2,79% -1,71% -3,05% -16,83%
2012 +5,85% +0,99% -1,12% -1,13% -3,16% +5,19% -0,14% +1,41% +2,09% -0,54% +2,19% +3,62% +15,89%
2013 -1,29% -1,57% -1,73% -1,22% +3,29% -7,17% +3,58% +1,24% +3,14% +3,84% -0,13% -3,70% -2,33%
2014 -1,99% +4,19% -1,43% -0,66% +0,40% 0,00% -2,11% +2,02% +2,91% -0,13% 0,00% -2,06% +0,93%
2015 +1,31% +1,42% +0,51% +1,27% -0,25% -3,52% +1,30% -2,45% -1,19% +1,07% -2,38% -3,25% -6,17%
2016 -1,96% +1,28% +4,08% -1,35% -2,06% -1,40% +3,41% +3,57% -0,53% +2,27% -1,83% +3,45% +8,95%
2017 +2,95% +4,24% +0,36% +1,43% -1,65% +1,55% +1,88% +0,46% -1,38% -3,73% -2,30% 0,00% +3,59%
2018 +2,60% -6,28% -3,99% -1,48% -2,04% -1,25% +4,65% -1,08% -3,67% -2,82% +2,33% -1,85% -14,37%
2019 +6,80% +0,81% +0,13% -0,13% -3,36% +2,36% -1,09% -4,67% -2,16% +0,59% +1,02% +0,87% +0,72%
2020 +2,01% -8,87% -3,71% +11,72% +3,88% +5,95% +0,65% +1,17% -1,79% -4,31% +7,50% +5,58% +19,54%
2021 +2,40% +1,17% +3,94% +4,58% +5,12% +0,81% +1,11% +3,98% -0,19% +2,88% -5,13% +0,59% +22,96%
2022 -1,66% -5,67% +1,48% -6,23% -0,89% -4,02% +4,66% -5,12% -5,74% +4,10% +8,60% +0,88% -10,36%
2023 +5,02% +0,10% -1,76% +4,75% -1,41% +4,60% +4,40% -3,00% -1,35% +5,19% +1,12% +3,31% +22,46%
2024 -0,45% +4,20% +1,63% +1,44% -0,17% +6,77%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +11,47%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,07%
Miesięczna zmienność +3,31%
VAR99 -7,79%
Maksymalna miesięczna strata -16,17%
Maksymalny miesięczny zysk +11,72%
Beta (do WIG20) +0,37
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -49,36%
Procent mies. ze stratą +46,25%
Wskaźnik Sharpe'a +0,08
Wskaźnik CALMAR +0,02
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +19,90%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +22,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +21,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +66,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +58,18%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +0,86%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,78%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +10,79%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,67%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron