Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Konserwatywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 17,36
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 17,34/17,36
Stopa zwrotu od początku działalności +73,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,58%
Wartość aktywów 421 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.08
Rekomendowany okres inwestycji do 1 roku

Profil Inwestora

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w depozyty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminach zapadalności nie przekraczających 1 roku oraz dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności powyżej 1 roku.

Subfundusz inwestuje co najmniej 40% aktywów w skarbowe dłużne papiery wartościowe, a maksymalnie 60% w pozostałe instrumenty dłużne, w tym w obligacje przedsiębiorstw; pozostała część aktywów utrzymywana jest na krótkoterminowych lokatach bankowych.

W zakresie inwestycji w dłużne papiery wartościowe co najmniej 70% części dłużnej inwestowane jest w obligacje posiadające rating inwestycyjny lub obligacje emitenta, w którym Skarb Państwa posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział co najmniej 25% ogólnej liczby głosów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.04.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,23%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron