Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Konserwatywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 18,02
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 17,98/18,00
Stopa zwrotu od początku działalności +80,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,11%
Wartość aktywów 331 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji do 1 roku

Profil Inwestora

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w depozyty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminach zapadalności nie przekraczających 1 roku oraz dłużne
papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności powyżej 1 roku. Subfundusz inwestuje co najmniej 40% aktywów
netto w skarbowe dłużne papiery wartościowe, a maksymalnie 60% w pozostałe instrumenty dłużne, w tym w obligacje przedsiębiorstw.
Pozostała część aktywów utrzymywana jest na krótkoterminowych lokatach bankowych. Dodatkowo, w zakresie inwestycji w dłużne papiery
wartościowe co najmniej 70% części dłużnej inwestowane jest w obligacje posiadające rating inwestycyjny lub obligacje emitenta, w którym
Skarb Państwa posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział co najmniej 25% ogólnej liczby głosów, przy czym maksymalne zaangażowanie
w obligacje korporacyjne pojedynczego emitenta uzależnione jest od zewnętrznego ratingu (Moody’s, S&P lub Fitch). Subfundusz inwestuje
na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe lub sektorowe segmenty
rynku. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.04.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,26%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron