Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

AVIVA Małych Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 135,46
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 134,50/138,04
Stopa zwrotu od początku działalności +35,47%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -18,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -13,33%
Wartość aktywów 103 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.09
Rekomendowany okres inwestycji powyżej 5 lat

Profil Inwestora

Aviva Investors Małych Spółek przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez inwestycje głównie w małe spółki notowane na warszawskiej giełdzie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60 do 100% aktywów w akcjach, głównie mniejszych spółek, których wartość rynkowa jest nie większa niż 2,5 mld zł. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować straty w czasie słabej koniunktury na rynku. Część aktywów subfunduszu (do 40%) jest inwestowana w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe. Możliwość dokonania wpłat do subfunduszu może zostać zawieszona po przekroczeniu poziomu 350 mln zł wartości aktywów netto.
Zalecany okres utrzymywania środków: powyżej 5 lat.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.04.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,53%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron