Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) - wiadomości fundusz parasolowy

Optymalne rozwiązanie inwestycyjne na niepewne czasy

Obecna sytuacja na rynku finansowym - niskie oprocentowanie depozytów bankowych i duża zmienność na rynkach akcji - nie daje wielu szans na efektywne pomnażanie oszczędności. Dlatego Aviva Investors Poland TFI wprowadziło do oferty nowy fundusz Aviva Oszczędnościowy. Jest to unikalny produkt na polskim rynku i szansa na atrakcyjny zysk.

Jaki jest cel funduszu?
Aviva Oszczędnościowy
to subfundusz wchodzący w skład funduszu parasolowego Aviva SFIO.  Fundusz dąży do osiągania średniorocznej stopy zwrotu brutto (tzn. przed odliczeniem opłat za zarządzanie) na poziomie o 5 pkt. proc.  przewyższającym główną stopę procentową NBP na przestrzeni każdych kolejnych 3 lat. Fundusz  stara się realizować swój cel niezależnie od warunków rynkowych, przy zmienności wartości inwestycji znacznie niższej niż na globalnym rynku akcji.
Należy pamiętać, że cele funduszu nie są gwarantowane, a inwestowanie jest obciążone ryzykiem.  Zalecany okres inwestowania to co najmniej 5 lat.

Jak działa Aviva Oszczędnościowy?
Fundusz Aviva Oszczędnościowy dąży do realizacji swojego celu poprzez lokowanie do 100% aktywów w zagraniczny fundusz Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund zarządzanego przez specjalistów z Aviva Investors przy czym ryzyko kursowe wynikające z faktu, że fundusze te wyceniane są w różnych walutach (odpowiednio w pln i euro) jest w pełni zabezpieczane.

Jak działa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund?
Zarządzanie funduszem zagranicznym AIMS Target Return Fund polega na jednoczesnym zastosowaniu wielu strategii inwestycyjnych na całym świecie. Zarządzający dobierają takie strategie, które mają ze sobą współgrać w dążeniu do realizacji celu, niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach. Portfel funduszu składa się z trzech zasadniczych części:

  • strategie rynkowe - wynikające z aktualnej fazy cyklu koniunkturalnego
  • strategie oportunistyczne - bazujące na pojawiających się okazjach inwestycyjnych
  • strategie ograniczające poziom ryzyka - działające w trudnych warunkach rynkowych, gdy nie sprawdza się scenariusz bazowy.

Jak kształtują się opłaty za zarządzanie w funduszu Aviva Oszczędnościowy?
Całkowita wysokość opłat za zarządzanie funduszem Aviva Oszczędnościowy wynosi 1,51% rocznie (suma opłat za zarządzanie funduszami: AIMS Target Return Fund oraz Aviva Oszczędnościowy) i jest uwzględniana w wycenie jednostek. 


Nota Prawna
Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Funduszu. Uczestnicy  Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund", wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Informacje o Funduszu, ryzyku, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty, znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów i prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów, w siedzibie TFI i na stronie www.aviva.pl. Materiał reklamowy. Aviva Investors Poland TFI SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

autor: Aviva TFI
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron