Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2016 +0,04% +0,10% +0,08% +0,07% +1,25% -0,16% +2,97% +0,07% -0,71% -0,71% +1,88% +1,62% +6,62%
2017 -0,38% +2,63% -0,35% +0,35% +0,20% -1,22% +0,45% -0,79% +1,63% +2,98% +0,28% +0,27% +6,14%
2018 +1,19% -2,29% -2,44% +2,36% +0,89% -0,29% +1,10% +1,71% -0,03% -6,07% +1,54% -4,91% -7,40%
2019 +4,53% +1,29% +1,89% +1,65% -3,19% +2,02% +2,41% -0,49% +1,60% +0,17% +2,53% +0,17% +15,38%
2020 +1,92% -4,45% -7,60% +2,40% +0,35% +0,84% +1,20% +2,71% -1,08% -1,35% +5,37% +1,29% +0,94%
2021 +1,32% +1,33% +4,01% +0,74% +0,75% +2,43% +1,28% +12,44%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +7,69%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,47%
Miesięczna zmienność +2,22%
VAR99 -5,64%
Maksymalna miesięczna strata -7,60%
Maksymalny miesięczny zysk +5,37%
Beta (do WIG20) +0,21
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -11,72%
Procent mies. ze stratą +28,36%
Wskaźnik Sharpe'a +0,76
Wskaźnik CALMAR +0,50
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +37,25%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +20,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +31,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,83%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,50%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,64%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron