Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

UNIQA Obligacji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 -0,18% +1,24% +0,43% -0,27% -0,91% +0,68% +0,99%
2011 -0,84% +0,56% +0,38% +0,73% +0,73% +1,30% +0,39% +1,13% -0,49% +1,07% -0,62% +0,69% +5,12%
2012 +1,42% +0,59% +0,35% +0,57% +0,11% +1,25% +1,40% +0,45% +0,78% +0,83% +2,46% +1,41% +12,23%
2013 -0,44% -0,31% +0,76% +2,41% -0,58% -2,08% +1,19% -0,87% +0,44% +1,29% -0,54% +0,54% +1,73%
2014 -0,80% +1,28% +0,55% +0,68% +1,07% +0,89% +0,21% +1,12% +0,53% +1,35% +0,38% -0,41% +7,04%
2015 +1,65% -0,51% -0,11% -0,72% -0,74% -0,95% +1,08% -0,30% +0,31% +0,90% +0,05% -0,31% +0,30%
2016 +0,14% +0,60% +0,21% -0,17% -0,20% +0,59% -0,08% +0,69% -0,55% -0,43% -1,39% +0,17% -0,46%
2017 -0,22% +0,31% +1,02% +0,27% +0,77% -0,04% +0,08% +0,36% -0,14% +0,08% +0,47% +0,28% +3,28%
2018 -0,14% +0,68% +0,88% +0,23% -0,40% +0,08% +0,26% +0,01% -0,07% +0,33% +0,70% +0,90% +3,49%
2019 +0,40% -0,54% +0,51% -0,42% +0,95% +0,59% +0,71% +0,90% -0,37% +0,16% -0,05% -0,34% +2,51%
2020 -0,11% +1,44% +0,51% +1,21% +1,20% -0,57% +0,62% -0,24% +0,30% +0,57% +0,03% +0,05% +5,11%
2021 +0,17% -0,97% -0,07% -0,30% -0,78% -0,05% +0,57% -0,49% -0,96% -2,89% -2,51% -2,84% -10,64%
2022 -0,14% -0,56% -4,14% -3,72% +0,45% -1,00% +4,35% -1,75% -2,01% -3,40% +6,25% +0,51% -5,55%
2023 +3,68% -1,16% +1,99% +0,83% +0,25% +1,05% +1,87% +0,20% +0,65% +0,36% +10,08%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,17%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,20%
Miesięczna zmienność +1,20%
VAR99 -3,01%
Maksymalna miesięczna strata -4,14%
Maksymalny miesięczny zysk +6,25%
Beta (do WIG20) +0,04
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -21,11%
Procent mies. ze stratą +37,50%
Wskaźnik Sharpe'a +0,59
Wskaźnik CALMAR +0,12
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +38,57%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +10,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +17,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -7,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +14,34%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,48%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,40%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,34%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,34%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron