Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Zrównoważony fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 2,18
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 2,11/2,18
Stopa zwrotu od początku działalności +118,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +23,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +4,81%
Wartość aktywów 73 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych, akceptujących podwyższoną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji nie mogą stanowić więcej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, min. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe oraz depozyty. Akcje i instrumenty udziałowe dobierane są do portfela w oparciu o wyniki finansowe spółki, perspektywy branży, w której działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i politykę dywidend spółki. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.

Subfundusz stosuje dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu, w wyniku której subfundusz uzyskuje zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów oraz hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych. Subfundusz stosuje również dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.10.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,95%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron