Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Value Leaders fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 225,29
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 219,82/227,98
Stopa zwrotu od początku działalności +127,98%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +13,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +45,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +55,19%
Wartość aktywów 25 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia zysków wynikających ze wzrostu cen akcji i innych instrumentów udziałowych,akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na rozwiniętych rynkach akcji krajów OECD oraz instrumenty zbiorowego inwestowania (ETF) i instrumenty pochodne dające ekspozycję na te rynki. Subfundusz inwestuje głównie w spółki tzw. „value”, czyli o atrakcyjnej wycenie fundamentalnej względem indywidualnych perspektyw w zakresie kształtowania się możliwych przyszłych zysków i przepływów pieniężnych. W portfelu znajduje się docelowo ok 20-40 spółek. Subfundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.09.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 115,31 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,81%
Opłata za wynik
Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka 90% MSCI ACWI Value Index + 10% WIBOR ON.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron