Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ROCKBRIDGE Selektywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 159,72
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 146,03/158,46
Stopa zwrotu od początku działalności +58,46%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +7,00%
Wartość aktywów 41 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia zysków wynikających ze wzrostu cen akcji i innych instrumentów udziałowych,akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i inne instrumenty udziałowe, które w ocenie Zarządzających są niedowartościowane, a także akcje emitowane przez spółki będące potencjalnym przedmiotem przejęć i oferowane w ramach emisji na rynku pierwotnym. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych może wynosić od 0 do 100% wartości aktywów netto subfunduszu. Udział instrumentów dłużnych jest uzależniony od liczby wyselekcjonowanych instrumentów udziałowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.09.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 115,31 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,35%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron