Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

CASPAR Globalny Kat. S fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 154,71
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 147,70/155,77
Stopa zwrotu od początku działalności +55,58%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +20,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +27,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +46,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 13 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy

  • Mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • Akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
  • Oczekują ochrony wartości Aktywów Subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu porównywanego do wzrostu wzorca (benchmarku),
  • Oczekują alokacji na rynkach globalnych i nie chcą skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz jest subfunduszem aktywnej alokacji.
  • Subfundusz lokuje od 0% do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF).
  • Subfundusz lokuje w Instrumenty Akcyjne od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Subfundusz lokuje w Instrumenty Dłużne od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Fundusz może zawierać na rachunek Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu.
  • Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszany otwarty
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.12.15
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,12 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,35%
Opłata za wynik
do 15% rocznie od dodatniej róznicy pomiędzy dodatnią stopą zwrotu z jednostki uczestnictwa Subfunduszu kategorii S, a stopą zwrotu z wzorca: 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12-sto miesieczny
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy na GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron