Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Zrównoważony - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.08.2018 r.
Zarządzający

Maciej Chudzik- Absolwent Kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zdany I stopień egzaminu CFA. Laureat nagrody Złoty Portfel Gazety Parkiet dla zarządzającego najlepszym funduszem zrównoważonym w 2010 roku. Od lutego 2007 do czerwca 2011 w Aviva Investors Poland jako analityk rynku akcji, a następnie zarządzający funduszami. Od grudnia 2004 dostycznia 2005 staż w Banku Millennium, następnie do stycznia 2007 jako doradca w bankowości prywatnej i analityk w departamencie bankowości detalicznej.

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +9,72%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +12,34%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron