Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 45,20
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 44,48/45,01
Stopa zwrotu od początku działalności +349,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +17,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +17,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +32,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +60,81%
Wartość aktywów 1 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja długoterminowa

Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest klientom instytucjonalnym, jako podstawa tworzenia pracowniczych programów emerytalnych oraz klientom indywidualnym jako propozycja indywidualnego, długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze.

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 60% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów funduszu. Fundusz może lokować aktywa w małe, średnie i duże spółki polskich emitentów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,12%
Opłata za wynik
nie dotyczy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron