Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR BRIC fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 93,24
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 87,34/93,27
Stopa zwrotu od początku działalności -7,21%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +40,11%
Wartość aktywów 10 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja długoterminowa

Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest szczególnie Inwestorom oczekującym wysokiego zwrotu z inwestycji w długim terminie i jednocześnie akceptującym ryzyko znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa, wynikających ze zmian kursów akcji na giełdzie. Inwestycja w Subfundusz powinna być inwestycją długoterminową. Subfundusz cechuje dodatkowe ryzyko związane z inwestycją na rynku rosyjskim.

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest BRIC Plus. Subfundusz DWS Invest BRIC Plus inwestuje nie mniej niż 70% aktywów w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach BRIC: Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,55%
Opłata za wynik
nie dotyczy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron