Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 -0,01% +0,88% -7,51% +6,08% -4,18% -12,37% -0,57% -4,66% -9,36% -16,24% -5,06% +1,19% -42,56%
2009 -7,48% -7,72% +8,77% +12,85% +4,40% +3,09% +5,85% +5,86% -0,16% -2,07% -1,30% +3,47% +26,18%
2010 -1,54% +0,45% +10,40% +2,33% -3,32% -3,48% +3,90% -1,58% +2,25% -0,71% -4,06% +1,20% +5,09%
2011 -2,78% +0,52% -1,72% +0,24% -3,42% -2,15% -4,32% -12,23% -8,14% +8,69% -4,08% -0,93% -27,50%
2012 +4,31% -1,02% -1,99% -0,59% -2,02% +1,21% -0,34% +1,34% -0,11% 0,00% 0,00% 0,00% +0,63%
2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +11,10% -4,29% 0,00% +0,77% -1,80% -3,18% +1,88%
2014 +2,32% -0,57% -0,36% +2,20% +2,46% +1,79% +2,29% +2,42% -2,07% +6,71% +0,59% +5,23% +25,22%
2015 +8,10% -2,34% +2,85% -6,09% +2,31% -4,47% +2,54% -4,31% +1,25% +6,92% +2,36% -2,10% +6,08%
2016 -0,83% -0,85% +1,90% +0,08% +2,68% +2,98% +4,06% -2,17% -1,50% -3,85% +0,44% +2,67% +5,41%
2017 -1,90% +4,61% -2,84% -0,18% -1,98% -0,86% -1,77% -0,49% -0,32% +0,52% +0,44% +0,80% -4,08%
2018 -3,77% -3,62% +1,37% +4,18% +3,46% +0,90% -0,49% +2,10% -2,28% -0,50% +2,53% -5,67% -2,32%
2019 +8,23% +0,71% +4,51% -1,88% +0,83% -0,34% +2,97% +3,41% +3,04% +0,47% +0,32% -2,73% +20,79%
2020 +3,58% -9,12% -19,25% +6,74% -0,26% -0,88% -1,13% +1,65% -0,51% -3,37% +8,92% +0,41% -15,25%
2021 +0,04% +3,82% +4,30% +2,21% +1,11% +3,82% +3,95% +0,71% -2,36% +4,53% +1,11% +5,24% +32,16%
2022 -4,66% -1,64% +5,66% +0,55% -7,40% -5,66% +10,06% -4,21%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +15,58%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,02%
Miesięczna zmienność +4,50%
VAR99 -10,46%
Maksymalna miesięczna strata -19,25%
Maksymalny miesięczny zysk +12,85%
Beta (do WIG20) +0,42
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -51,38%
Procent mies. ze stratą +45,71%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,01
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -3,73%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -4,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +27,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +75,36%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,26%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,87%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,04%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +5,75%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron