Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Gold Otwarty fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 172,67
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 172,67/189,08
Stopa zwrotu od początku działalności +72,64%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +15,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +32,59%
Wartość aktywów 253 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja długoterminowa

Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest szczególnie Inwestorom oczekującym wysokiego zwrotu z inwestycji i jednocześnie akceptującym ryzyko znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa, wynikających ze zmian kursów akcji na giełdzie. Inwestycja w Subfundusz powinna być inwestycją długoterminową.

Polityka inwestycyjna

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w złoto za pośrednictwem jednostek uczestnictwa funduszu DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz transakcji terminowych i opcyjnych, bazujących na złocie. Investor Gold Otwarty może również pośrednio inwestować aktywa w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą z eksploracji, wydobycia, produkcji lub przetwarzania metali szlachetnych. Za metale szlachetne uważa się złoto, pallad, platynę i srebro.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria rynku surowców
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,89%
Opłata za wynik
nie dotyczy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron