Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 141,18
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 145,47/147,86
Stopa zwrotu od początku działalności +47,61%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -10,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -1,44%
Wartość aktywów 164 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat. Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych. Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych oraz innych walutach regionu CEE, ryzyko walutowe jest średnie.

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek notowanych na GPW. Pozostała część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie. Fundusz skupia się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek. Wpływ każdej pozycji na całkowite ryzyko portfela będzie podobny. Istotnym elementem doboru lokat Subfunduszu jest analiza emitentów instrumentów finansowych pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance – ESG), w szczególności Fundusz nie będzie inwestował Aktywów Subfunduszu w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.07.07
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.09.12
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,51%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron