Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 246,30
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 242,40/252,21
Stopa zwrotu od początku działalności +145,43%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +34,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +33,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +72,09%
Wartość aktywów 307 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 5 lat, oczekują wysokich zysków, akceptują średnią klasę ryzyka związaną z inwestycjami w akcje, liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), przy czym ekspozycja na te akcje może być realizowana również za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Pozostała część Aktywów Subfunduszu jest inwestowana w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie. Fundusz skupia się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek. Wpływ każdej pozycji na całkowite ryzyko portfela jest podobny. Istotnym elementem doboru lokat Subfunduszu jest analiza emitentów instrumentów finansowych pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance - ESG), w szczególności Fundusz nie inwestuje w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, całkowita ekspozycja netto Funduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% wartości Aktywów Funduszu. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych tam limitów. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku 100% WIG, ale dopuszczalny jest uznaniowy wybór poszczególnych inwestycji Funduszu. Benchmark ten wykorzystywany jest do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa oraz wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.

Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.07.07
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.09.12
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,20%
Opłata za wynik
0,80%. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron