Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA m-INDEKS kat. A - portfel funduszu

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.08.2018 r.
Zarządzający

Paweł Gąsior, Mateusz Pawłowski, Łukasz Jakubowski

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,70%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +17,15%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron